botanist
medical plant
لینک دوستان

(( بھ نام خدا ))

با تشکر از زهرا جعفري سنجانی

.Hedera L نام : مارپیچ Taxonomic

مارپیچ. Hedera v?r ،Hedera F. minima مارپیچ ، مارپیچ Hedera F. arborescens : مترادفها

مارپیچ. Hedera v?r ،minima . مارپیچ Hedera v?r ،crenata . مارپیچ Hedera v?r ،conglomerata

taurica Hedera ،Hedera v?r poetarum. taurica ،taurica

نام مشترك : انگلیسی آیوي (انگلیسی)

نوع تأییدیه سازمان آتش نشانی : تاك ، کوهنورد

شده است ). ای ن Araliaceae) بالا رفتن از درخت مو هم یشه سبز از خانواده درخت جنسه یاجنسان Hedera مارپیچ

مهاجم که پرخاشگرانه را تهد ید تمام سطوح پوشش گ یاهی در مناطق جنگل ی و باز است ، رو به رشد در کنار زم ین و

همچنین سا یه بان به جنگل . آن را به طور گسترده ا ي به عنوا ن استفاده م ی شود به سرعت در حال رشد ، تعم ی ر و

انتظار م ی رود که م ی Hedera همیشه سبز و یک بار در یک سایت تاسیس ، مارپیچ groundcover ، نگهداري کم

تواند فراتر از مرزها ي در نظر گرفته شده توسط آن به معن ی دانه هاي گیاهی و یا حرکت می کند. دانه ها به مناطق

جدید عمدتا توسط پرندگان پراکنده.

توضیحات :

تا همیشه سبز در خانواده بالا رفتن از درخت مو Hedera توصیف مارپیچ (Swearingen ( و 2000 Diedrich

برگ ها سبز ت یره ، موم ی ، تا حدود ي چرم ی ، مرتب و متناوب در امتداد ساقه . .(Araliaceae) درخت جنسه یاجنسان

برگ در بوته نوجوان ، ک ه صعود از lobed - مارپیچ به رسم یت شناخته شده است بس یاري از فرم ها ي برگ . 3 .H

اتفاق م ی افتد . پس از رس یدن به اندازه مشخص ی (سن؟) است ، و معمولا وقت ی که adventitious طریق ر یشه ها ي

برگ ها تخم ، unlobed رشد م ی کند به اندازه کاف ی بلند به خورش ید بگ یرید ، فرض بر ا ین بوته فرم بالغ آن ، با

مرغی شکل . این فرم به نشان ی از صعود ن یست. فرایند برگشت پذ یر ن یست ، و قلمه از فرم بالغ بالغ باق ی م ی ماند . در

واقع ، در سطح ز یر کشت آنها را م ی توان به کوچک (غیر نوردي آموزش دیده م ی شود ) درختچه و ی ا درختان

2004 ). چتر مانند خوشه کوچک ، گل هاي سفید مایل به سبز در پاییز ظاهر اگر نور ،pers.comm. ،K. ، (تامپسون

گوشت ی ی ک تا enclosing خورشید کاف ی است در دسترس ن یست. میوه ها ي بالغ در فصل بهار و با پوشش ب یرون ی

چند سنگ سخت سیاه آن مانند دانه.

گونه هاي مشابه

مارپیچ. Hedera برترین ، colchica Hedera

بیشتر اتفاق می افتد در :

ها ، جن گل طب یعی ، جنگل ها ي کاشته ، مناطق ساحل ی ، مناطق شهر ي ، زمین ها ي estuarine ز یستگاه ، coastland

مرطوب

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

توضیحات زیستگاه :

نی از مناطق به آب و هوا ي معتدل ن یمه Hedera ایالتی است که مارپ یچ (Swearingen ( و 2000 Diedrich

مناطق ساحل ی ، نمک لبه ، hedgerows ، لبه هاي جنگل ها ، مزارع ، infests woodlands گرمسیري که در آن

مارپیچ خواهد شد در شرا یط .H هاي گل ، و د یگر بلند ، به خصوص که در آن برخ ی از رطوبت خاك وجود دارد

رشد متغیر نور اما ترجیح سایه ، خاك مرطوب و مرطوب ، داغ محیط زیست است.

اثرات عمومی

مهاجم پرخاشگرانه را تهد ی د کرد که در تمام Hedera مارپیچ ، (Swearingen ( و 2000 Diedrich با توجه به

سطوح پوشش گ یاهی در مناطق جنگل ی و باز است ، رو به رشد در کنار زم ین و همچنین سایه بان به جنگل . تاث یرات

مارپیچ عبارتند از کاهش پوشش گ یاهی بومی و از دست رفتن تنوع زیستی. رشد متراکم و برگ فراوان ، که بهار .H

از ساقه م انند چتر کوچک ، شکل سا یه بان ضخ یم درست بالا ي زم ین و جلوگیري از رسیدن نور خورش ید از گیاهان

دیگر.

تاکها بالا رفتن از درخت بالا تنه گسترش ، فراگ یر و پوشش شعب و ریخته شده ، جلوگیري از بیشتر از نور خورش ید را

و در نت یجه مختل کردن ، meristems از رس یدن به برگ از درخت م یزبان در نت یجه فتوسنتز کاه ش. این پوشش

رشد درخت است ، برا ي اول ین بار در شعبه راهنما یی و در ن هایت در بالا ي درخت م ی باشد. اثرات در فتوسنتز و رشد

.L) و ممکن است آس یب ها ي مواز ي به س یستم ر یشه ، تول ید از درخت د یگر را فراهم م ی تواند سطح تغذ یه به ر ی شه

دیوید مورگان در ب یگانگان - ل یدلایمخیرات 2005 ژانویه 28 ). از دست دادن قدرت میزبان درخت آشکار است

طی چند سال ، پس از مرگ است چند سال بعد . اضافه وزن باعث تاکها از درختان آلوده حساس به ضربه در طول

بیش از توفان استفاده می کند .

است به طور گسترده ا ي توسط صاحب خانه ، باغداران ، پ یمانکاران چشم انداز استفاده می شود ، پارکها .H مارپیچ

هم ی شه سبز به groundcover ، بخش ، و د یگر افراد ي که تما یل به سرعت در حال رشد ، تعم ی ر و نگهدار ي کم

.(2000 ،Swearingen و Diedrich) عنوان یک جایگزین براي علف چمن

محدوده جغرافیایی :

مارپیچ به اروپا بوم ی شده است ، غرب آس یا و .H که دولت (Swearingen ( و 2000 Diedrich : بومی محدوده

مارپیچ یکی از گ یاهان فراوان تر ین و تهاجم ی گسترده ا ي را در ا ی الات متحده است . همچن ین .H . شمال آفر یقا

حمله امریکا جنوبی ، استرالیا ، زلاند نو.

مقدمه اي بر راههاي ورود به محل جدید :

مارپیچ شده است بطور گسترده در بس یاري از مناطق ایالات متحده آمریکا به عنوان ی ک .H : براي اهداف تزئ ینی

مناسبتها) استفاده می شود. ، Okerman) گیاه زینتی منظره

مارپیچ شده است بطور گسترده در بس یاري از مناطق ا یالات متحده آمر یکا به عنوان .H : " منظر / جانوران "بهبود

مناسبتها) استفاده می شود. ، Okerman) یک گیاه زینتی منظره

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

روش پراکندگی محل:

دانه هاي مارپیچ به مناطق جد ی د عمدتا .H نشان می دهد که (Swearingen ( و 2000 Diedrich : مصرف / دفع

توسط پرندگان پراکنده.

پرنده اي بسیار بزرگ تر از گنجشک خانه. ، (Turdus merula) در انگلستان مصرف کننده معمولی است طرقه

مارپیچ شده است بطور گسترده در بس یاري از مناطق ا یالات متحده آمر یکا به عنوان .H : ( براي اهداف تزئ ینی (محلی

مناسبتها) استفاده می شود. ، Okerman) یک گیاه زینتی منظره

فرار از باغ / ضایعات باغ : به محض ا ینکه در یک سا یت تاس یس ، پ یچک انگلیسی انتظار می رود که می تواند فراتر از

مرزهاي در نظر گرفته شده خود را به حرکت کارگاهها ي همسا یه ها ، پارك ها و سرزم ینهاي دیگر ، ی ا به معن ی

.(2000 ،Swearingen و Diedrich) گیاهی و یا دانه

مدیریت اطلاعات :

چند روش موثر برا ي کنترل اچ در دسترس ، (Swearingen ( و 2000 Diedrich مدیریت یکپارچه : با توجه به

هستند مارپ یچ ، از جمله مواد ش یمیایی و غ یر ش یمیایی ، بسته به م یزان آلوده ، مقدار پوشش گی اهی بوم ی در سا یت ،

می تواند با دست کشیده ، با بعضی از مشکل ، groundcover در دسترس و زمان و کار . تاکها در حال رشد به عنوان

و مستعد از زباله به عنوان. تاکها بالا رفتن از درخت را به نام سایه بان هستند ، مشکل تر bagged و چپ در سا یت و یا

را کنترل کند . اول ، تاکها با ید در یک ارتفاع و راحت بریده می شود براي کشتن بالا و بخش هاي تسکین سا یه بان

مارپیچ است بوته هم یشه سبز باق ی م ی ماند و فعال در طول زمستان ، علف کش م ی تواند .H درخت. از آنجا که

یا 15 درجه سانت یگراد above برنامه ها ي کاربرد ي به آن وجود ندارد هر زمان از سال تا زمان ی که درجه حرارت 12

در بافتها ي گ یاهی جذب م ی شود و به (Garlon ، علف کش س یستمیک (به عنوان مثال triclopyr . براي چند روز

اجرا درآمد به ر یشه ، به طور موثر به قتل گ یاهی سراسر جهان و در محل. درمان را تکرار کشنده گیاهان به احتمال

زیاد به نیاز و پیگیري مانیتورینگ باید انجام شود ارزیابی موفقیت درمان.

باروري

و توسط بذر به reproduces vegetatively مارپ یچ .H نشان می دهد که (Swearingen ( و 2000 Diedrich

مناطق جد ید که عمدتا توسط پرندگان پراکنده . گیاهان جد ید رشد کند به راحت ی از قلمه از ساقه و ی ا ساخت در

تماس با خاك.

مراحل چرخه :

معمولا زم ین را پوشش دهند . برگ فرم بزرگ سال و ی ا Hedera در طول مرحله نوجوان یا عدم بارور ي ، مارپ یچ

تولید مثل معمولا سبکتر سبز ، غل یظ ، تخم مرغ ی به شکل لوز ي در کمتر کرده و رگها ي برجسته نزدیک به سف ید. در

زنبورها ، wasps تولید مارپ یچ ترم ینال از خوشه ها ي گل سف ید ما یل به سبز در پا ییز ، که توسط .H ، مرحله بالغ

تولید مارپیچ ارغوانی تیره ، میوه الویی گوشتی (میوه

[ چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ ] [ 23:34 ] [ zohreh jafari ]

نخل زینتی، سیکاد، نخل ساگو

کلمه سیکاس یک نام تیپی است و به گیاهانی از خانواده Cycadها اطلاق میشود. سیکاس مورد نظر ما و سیکاسی که بیشتر در ایران کشت شده  با نام علمی Cycas revoluta و از بستگان دور پالم‌ها به شمار میرود.

گیاهی بسیار متقارن است با برگهای براق و سبز تیره که روی تنه ضخیم معمولا پرزدار قرار گرفته‌اند. به طور معمول قطر تنه در حدود ۲۰ سانتی متر میشود ولی بیش از این نیز میشود. قطر تنه در گیاهان جوان کم است، اما با بالا رفتن سن قطر تنه نیز بالاتر میرود و شکل نخل به خود میگرد. در گیاهان کهنسال ارتفاع به ۶-۷ متر (بیش از ۲۰ فوت رشد) میرسد، اما در کل گیاهی است بسیار کند رشد و نیاز به حدود ۵۰-۱۰۰ سال برای رسیدن به این ارتفاع دارد. (در ایران بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ سال از ورود این گیاه نمیگذرد و مسن‌ترین سیکاسهای ایران اغلب، قدی فراتر از ۲متر ندارند).
تنه گاهی می تواند چندین بار منشعب شده در نتیجه تولید چند سر برگ بکند.

برگ ها سبز نسبتا براق و در حدود ۵۰-۱۵۰ سانتی متر طول دارند. اغلب کشت و کار سیکاس در مزارع آن برای تولید برگ سیکاس است که بریده شده و سبز آن در تزئینات دسته گل و ماشین عروس و برگهای خشک شده در تولید آثار هنری گل خشک مصرف میشود.

در طول زمانی که گیاهان از سن باروری هستند. برگها به شکل Rosette (شکل گلهای گل رز، با محل پیوستن یکسان و در مسیر یک دایره به قطر تقریبی ۱ متر) قرار میگیرند. معمولا سالانه یکبار یا دوبار از محل انتهای ساقه (که در واقع شکلی شبیه مخروط دارد) برگهای جوان و جدید ظاهر میشوند. این برگها با همدیگر به مرور بالا می‌آیند و به این ترتیب ارتفاع گیاه چند‌سانتی‌متر بیشتر میشود. معمولا برگهای سری قبل به مرور زرد میشود و از بین می‌رود یا باغبان خود آنها را می‌چیند. چرا که در سالی که از عمر این برگها میگذرد زیبایی خود را نسبت به برگهای جوان از دست داده‌اند.

سیکاس از خانواده‌ Cycadaceae است، تک لپه‌ای و دو پایه است (گیاه سیکاس نر از گیاه سیکاس ماده جدا است و برای گرده افشانی نیاز به هر دو وجود دارد. سیکاس نر گلی به شکل کله قند بلند تولید میکند و سیکاس ماده گلی کروی شکل تولید میکند که توسط حشرات، باد یا انسان قابل گرده افشانی است)

سیکاس به دلیل رشد کم‌، گیاهی نسبتا پر قیمت و از نظر زیبایی و شکیل بودن گیاهی لوکس و تشریفاتی به حساب میرود و اغلب زینت بخش سالنهای بزرگ ادارات مکانهای تجاری و خانگی است.

تکثیر:
سیکاس به وسیله بذر یا جدا کردن پاجوش‌هایی که خود گیاه تولید میکند تکثیر میشود.

کاشت بیرونی:
سیکاس در باغبانی گرمسیر از محبوب‌ترین نخلهاست و در شمال ایران (گیلان و مازندران) و مرکز و جنوب ایران (در مناطقی که شرایط محیطی فراهم شود) قابل کشت در باغچه و فضای سبز است.

کاشت آپارتمانی:
از آنجا که سیکاسها نور زیادی لازم دارند در آپارتمان و خانه یا پاسیو میباست در محل روشن با حداکثر نور ممکن قرار داشته باشند. حدالامکان در تابستانها اگر شرایط اجازه دهد بهتر است گیاه را به بیرون از خانه منتقل کرد و مدتی را معرض شرایط طبیعی قرار داد.
آبیاری گلدان قبل از خشک شدن خاک و خاک نرم و قوی برای گیاه لازم است.

آفات و بیماریها:
شپشکهای سپردار به برگها و شپشکهای دیگر معمولا به پیاز جوان و ساقه آن حمله میکنند. زنگها و دیگر بیماریها قارچی نیز برگها را نشانه میروند.

اطلاعات محصول:
در گلستان علی با سیکاسها بزرگ گلدانی و سیکاسهای کوچک یکی دو ساله در خدمت هستیم.
همچنین بذر این گیاه نیز عرضه میشود

بذر سیکاس پوسته قرمز-قهوه‌ای رنگی دارد و درون این پوسته بذر شکلی شبیه به بادام درختی دارد و داری پوست چوبی کلفتی است. که نوعی مانع برای جوانه‌زنی گیاه است و خفتگی Dormancy به حساب می‌آید. قبل از کاشت بذرهای سیکاس باید پوست محکم آن شکاف بردارد تا آب به درون بذر نفوذ بکند و امکان جوانه‌زدن جنین آن فراهم شود. در غیر اینصورت ممکن است بذر جوانه نزند.

هم‌اکنون بذر سیکاس موجود است و منبع:robo.rend@gmail.com

[ چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ ] [ 23:1 ] [ zohreh jafari ]

به نام خدا

 

با تشکر از: سمیه آنجفی مرزیجرانی

 

نام منابع : خلاصه شده سایت های خبرگزاری همشهری،میراث فرهنگی و روزنامه جمهوری اسلامی

تعریف جلبکها : جلبکها(algae)گروه بزرگی از موجودات ساده هستند که حاوی کلروفیل اند و قادرند با فتوسنتز موادغیر ارگانیک را به مواد ارگانیک تبدیل کنند . آنها در آبهای کم عمق می رویند و برای رشد به نور خورشید  دی اکسید کربن ،آب و مواد معدنی نیازمندند . به دو دسته تقسیم می شوند : تک سلولی(میکرو الگها) و پر سلولی(ماکرو الگها) . 

جلبکها برای چه می شکفند؟ پدیده ی شکوفایی جلبکی(algal bloom)

زمانی روی می دهد که بر اثر عوامل گوناگون تعداد فیتوپلانگتونها (گیاهان تک سلولی با قابلیت فتوسنتز که زیر بنای تولید در آبند) در آب و معمولا در اوایل پاییز یا بهار و در صورت مناسب بودن درجه حرارت، بیش از حدود یک میلیون عدد در لیتر شود و رنگ آب به رنگیزه ی غالب(قرمز،صورتی،زرد-سبز،قهوه ای ولی بیشتر اوقات قرمز) درآید. مواردی چون : ریختن فاضلاب به دریا،بروز طوفان و گردوخاک حاوی آهن،ال نینو(پدیده بزرگ اقیانوسی)،کاهش شوری در خلال آرام شدن دریا(در تابستان)،جابجایی پلانگتونها توسط آب،باد،  طوفان،امواج وکشتی های دیگر ویا حتی زمین لرزه در یک منطقه و به طور کلی وجود مواد مغذی+دمای مناسب باعث بروز این پدیده می شود.

گونه های عامل کشند سرخ

1)داینو فلاژله ناکتیلوکاسین تیلانز: فاقد توکسین و زهرابه

2)دیاتومه اسکلتو کوستاتوم: با احتمال وقوع کم و در ایام سرد در خلیج فارس رخ می دهد.

3)تریکودسمیوم: سیانوباکتری که در آبهای ایران به وفور یافت می شود.

4)نودولاریا: دارای توکسین و بسیا خطرناک

تاثیرات کشند سرخ بر محیط و اکوسیستم آبزیان و سایر جانداران

1)تغییرات میزان اکسیژن و گاز کربنیک

2)مرگ ومیر انبوه ماهیان و آبزیان

3)انسداد آبگیرهای دریایی-آب شیرین کن ها

4)توقف و لطمه بر فعالیت های پرورش آبزیان

5)توقف فعالیت های گردشگری

6)مرگ ومیر دیگر موجودات مانند پرندگان دریایی و پستانداران دریایی چون دلفین

7)ورود توکسین به آب دریا

8)مسمومیت آبزیان و غذاهای دریایی-مرگ ومیر انسان ها

کشند سرخ در محدوده ی آبهای ایران

جنس نودولاریا برای اولین بار در سال 1384 در آبهای دریای خزر در سمت سواحل شرقی ایران در حدود شهریور تا مهر ماه شکوفا شده و رنگ دریا را تغییر داد. گشترش آن از بندر آستارا تا حوالی میانه دریا بود. به نظر می رسداین شکوفایی مجددا در مهر امسال(1388) تکرار شده است،همچنین در سواحل جنوبی ایران نیز در سال گذشته رخ داده است که علت وقوع در هر دو منطقه، انسانی و ورود پسابهای ساحلی و تخلیه فاضلاب در دریا عنوان شده است که بسیارنگران کننده است.

راه های مقابله با کشند سرخ

دانشمندان راه هایی را چون مشاهده پایش شکوفایی پلانگتونها از طریق ماهواره و هشدار به مردم مناطق ساحلی و راه های مقطعی چون روش های اوزون دهی آب و یا پاشیدن خاک رس بر روی آب که بسیار هم پر هزینه اند را پیشنهاد کردند اما واقعا تاکنون راه حل قطعی ارائه نشده است. شاید فعلا تنها مدیریت تخلیه آب توازن های کشتی ها و جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا راهگشا باشد.

در هر صورت همه ی این حرف ها آدم را به یاد هیولاهای افسانه ای دریا می اندازد که پس از تحمل سروصداهای فراوان،سرانجام از خواب طولانی بیدار شده و ناگهان آرامش دریا و ساکنانش را قربانی می کند.   

[ چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ ] [ 21:59 ] [ zohreh jafari ]
ملاحظات
نمره به حروف
نمره
کد رشته
نام
کد دانشجو
ردیف
عادي
پانزده و بيست و پنج صدم
15.25
359
850675058
1
عادي
شانزده و پنج دهم
16.5
359
 
850674993
2
حذف آموزشي
--
 
359
 
860465558
3
غيبت
صفر
0
359
 
860465457
4
عادي
چهارده
14
359
 
850675051
5
عادي
پانزده و بيست و پنج صدم
15.25
359
 
850675059
6
عادي
هجده و بيست و پنج صدم
18.25
359
 
850675046
7
عادي
پانزده و پنج دهم
15.5
359
 
860348799
8
عادي
هجده
18
359
 
850974813
9
عادي
چهارده
14
359
 
860465449
10
عادي
هفت
7
359
 
860465356
11
غيبت
صفر
0
359
 
860465552
12
[ سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۸ ] [ 0:2 ] [ zohreh jafari ]
یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران  با شعار تولید پایدار زراعی و امنیت غذایی توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 2 تا 4 مرداد ماه سال 1389 در محل دانشگاه شهیدبهشتی تهران، با اهداف و زمینه های تخصصی زیر برگزار می شود.
آدرسhttp://congress.agrobreed.org/ConferenceAnnouncement.aspx
[ سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۸ ] [ 21:20 ] [ zohreh jafari ]
منبع:مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد آراک
راه اندازی سایت مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان محترم میرسانیم سایت مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک راه اندازی شده است و به زودی خدمات خود را ارائه خواهد کرد

Address: http://mpr-aua.com
[ سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۸ ] [ 21:3 ] [ zohreh jafari ]
سلام گیاه شناس

واقعا چقدر از گیاهان داروئی استان مرکزی بخصوص اراک اطلاع دارید؟

چند گیاه ویژه و خاص اقلیم اراک را می شناسید؟

 به کدام یک از گیاهان فوق علاقمند هستید؟


[ یکشنبه بیستم دی ۱۳۸۸ ] [ 21:53 ] [ zohreh jafari ]
 منبع:confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/gardening/docs/105.DOC تنظیمmastaneh Parcham

در سالهای اخیر تمایل زیادی برای استفاده از ریزازدیادی در گیاهان مختلف باغبانی بوجود آمده است. روشهای پیشرفته‌ای در اختیار تولیدکنندگان گیاهان زینتی و دارویی قرار دارد که می‌توانند نیاز‌های بازارهای جهانی در قرن آینده را فراهم کنند. این دستورالعمل‌ها براساس سطوح بهینه کربوهیدرات، ترکیبات آلی، مواد معدنی، عوامل محیطی و تنظیم کننده های بوده و مقادیر بالایی از باززایی در شرایط درون شیشه‌ای را پدید می‌آورند. ایران با دارا بودن شرایط متغیر اقلیمی، صاحب تنوع غنی از گیاهان مختلف می باشد. فلور طبیعی گیاهی ایران شامل تعداد زیادی از گونه های گیاهی است اما فرسایش ژنتیکی باعث از دست رفتن گونه های متعددی شده است بطوریکه بسیاری از گونه های با ارزش دارویی و زینتی تحت حفاظت قرار دارند. کشت بافت گیاهی یک روش آلترناتیو برای تکثیر تجاری بوده و برای ازدیاد گونه‌های مختلف دارویی و زینتی مورد استفاده قرار می گیرد. مروری بر باززایی این گیاهان با استفاده از روش های مختلف و ریزنمونه‌های متفاوت ارایه می‌گردد. روشهای کشت سلولی پیشرفته برای تولید چندین متابولیت ثانویه توسعه یافته است زیرا که بیشتر مواد فیتوشیمیایی از متابولیت های ثانویه گیاهان بدست می‌آید. این تحقیق پروتکل های ریز ازدیادی گیاهان مختلف دارویی و زینتی را تشریح می کند. کشت بافت با تولید گیاهان یکسان و یکنواخت و نیز با کیفیت بالا مورد توجه پرورش دهندگان گیاهان دارویی و زینتی است.

کلمات کلیدی: شرایط درون‌شیشه‌ای، گیاهان دارویی، ریز‌ازدیادی، کشت‌بافت

 

مقدمه:

در ساليان اخير تمايل به استفاده از گياهان داروئي و تركيبات حاصل از آنها در حال افزايش است. در حال حاضر بيش از 40% داروهاي مصرف شده در كشورهاي پيشرفته غربي، داراي منشأ گياهي مي‌باشند (Moran et al., 2003) گرايش به استفاده از گياهان داروئي براي توليد دارو در اكثركشورها در حال افزايش است. و كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. كشور ما با دارا بودن شرايط مختلف آب و هوايي و برخورداري از منابع عظيم گياهان داروئي مي‌تواند در اين زمينه پيشرو باشد و از پتانسيل‌هاي موجود اين گياهان بهره ببرد. بهره‌برداري غير صحيح و بي‌رويه در گذشته‌هاي نه چندان دور از منابع ژنتيكي علاوه بر اينكه ميزان توليد سنتي را پايين آورده است باعث به خطر افتادن وجود اين منابع گرديده است. اكثر گياهان داروئي با استفاده از روشهاي مرسوم قابل توليد نمي‌باشند و روشهاي ديگري همچون تكثير غير جنسي براي تكثير گياهان زينتي ابداع شده است يك روش كار آمد و مفيد جهت توليد اينگونه گياهان مي‌باشد و امروزه شاهد استفاده وسيع و گسترده از اين روشها در جهت توليد گياهان داروئي مي‌باشيم (Rout et al., 2000) اين روشها علاوه بر تكثير در جهت اصلاح اين گياهان نيز بكار مي‌روند (Shimomura et al., 1997)

اساس كشت:

ضد عفوني و كار در شرايط سترون از ضروريان ريزازديادي مي‌باشد. براي ضد عفوني مواد گياهي جمع‌آوري شده از مزرعه و گلخانه از محلولهاي مختلفي مثل هيپوكلريت‌ كلسيم و هيپوكلريت سديم (‌با غلظت 10-5 درصد) و محلول كلريد مركوريك ( با غلظت 8-01/0 درصد) استفاده مي‌شود. مدت زمان ضدعفوني كردن 25- 10 دقيقه مي‌باشد. يكي از مسايل مورد توجه قهوه‌اي شدن محيط كشت مي‌باشد كه به علت آسايش تركيبات پلي فنوليك مواد گياهي رخ مي‌دهد و تعويض محيط كشت در عرض دو هفته براي رفع اين مشكل مفيد مي‌باشد (Basu and Chanal., 1998) اگر چه تاكنون بيش از 50 فرمول براي محيط كشت ارائه شده است ولي عموما از محيط كشت MS‌ (Murashinge and Skoog., 1962) براي اكثر گونه‌ها استفاده مي‌شود و با اعمال تغييرات لازم وجزئی در اين محيط كشت توانسته‌اند آن را براي نيل به اهداف ريزازديادي سایر گیاهان به کار ببرند. دو گروه مهم شامل اكسين ها و سيتوكنين‌ها نقش اساسي را در مراحل مختلف بر عهده دارند و از تركيبات مختلف اين دو هورمون براي اعمال تغييرات مورد نظر در محيط كشت استفاده مي‌گردد (Bajaj et al., 1998) شرايط انكوباسيون محيط كشت از قبيل نور، دما و رطوبت نسبي از پارامترهاي مهم در كشت محسوب مي‌گردند. اگر‌چه انجام فتوسنتز در اوايل كشت اهميت ندارد ولي در مراحل پاياني كه بايد گياه از حالت هتروتروف به اتوتروف برسد اين پروسه اهميت دارد و در نتيجه كيفيت و شدت نور حايز اهميت است. دما نيز اكثراً براي گونه هاي گرمسيري بايد بيش از گونه‌هاي نواحي معتدله باشد (Thimmappaiah et al., 2002) در مجموع براي نيل به موفقيت بايد كليه شرايط جهت ريزازديادي را بهينه نمود

ريز ازديادي :

ريز ازديادي براي بسياري از گونه‌هاي گياهي و بويژه گياهان داروئي در طول دو دهه گذشته صورت گرفته است. (Rout et al., 2000) از نظر تئوري و عملي انجام ريز ازديادي ساده است كه با استفاده از جوانه هاي جانبي و انتهايي صورت مي‌گيرد. به علت اينكه عوامل متعددي در ريز ازديادي دخيل مي‌‌باشند نمي‌توان يك پروتكل را براي تمام گونه‌ها توصيه نمود يكي از مهمترين اين عوامل تاثير تنظيم كننده‌هاي رشدي و اثرات متقابل آنها بر گونه‌هاي داروئي است (Mythili and Thomas, 1999) گياهان داروئي مختلف در دست مي‌باشد و وجود سطوح مختلف سيتوكنين براي تكثير اكثر گونه‌هاي داروئي ضروري است ولي بايد با آزمایشات مختلف مقادير بهينه آن را براي گونه‌هاي مختلف تعيين نمود (Suri et al., 1999) ولي مشخص شده است که وجود مقادير كم اكسين در محيط كشت يك مانع عمده در راه تكثير ساقه می‌باشد
(Ramirez Malagon et al., 2003).
تعداد ساقه‌هاي توليد شده به ازاي هر نمونه تحت تاثير تركيبات هورمونهاي رشد و نوع ژنوتيپ گونه‌هاي گياهي است (Palai et al., 1997) . در محيط كشت علاوه بر عناصر پر مصرف و كم مصرف، هورمونها مي‌توان به موادي مثل ويتامين‌ها و اسيدهاي آمينه اشاره كرد كه وجود آنها در محيط كشت براي بهبود رشد و نمو لازم است كه در پروتكل‌هاي مختلف به موارد كاربرد هريك از تفضيل پرداخته شده است.

مراحل ريزازديادي براي اولين بار توسط (Murashinge , 1974) توصيف گرديدند. اين مراحل امروزه در همه كارهاي تحقيقاتي و تجاري مبناي كار مي‌باشد. خصوصيت اصلي و بارز اين مراحل اين است كه در تطابق با تغييرات لازم در جهت اعمال براي محيط كشت مي‌باشد. قبل از انجام اين مراحل ، يك مرحله مقدماتي براي آماده‌سازي مواد گياهي و اطمينان از سترون بودن آنها وجود دارد. اولين مرحله پس از آماده‌سازي نمونه ها مرحله استقرار و تثبيت مي‌باشد كه در اين مرحله بايد از قهوه‌اي شدن محيط كشت جلوگيري نمود و در صورت بروز آلودگي در جهت رفع آنها تلاش نمود.

مرحله دوّم تجديد كشت به منظور افزايش تعداد نمونه‌ها و در واقع تحقق هدف اصلي ريزازديادي است. تعداد اين تعويض محيط كشت‌ها نبايد خيلي زياد باشد چون باعث بروز تنوعات ژنتيكي ناخواسته (Somalclonal Variation) مي‌گردد. در گياه Spathiphyllum انجام 6-3 تعويض محيط كشت در هر دوره 7-6 هفته‌اي مناسب می‌باشد (Ramirez- Malagon et al., 2001) مرحله سوم و آخر ريز ازديادي ريشه‌دار كردن گياهان توليدي است كه بيشترین مقدار هزينه‌‌ها را پوشش مي‌دهد و گزارش شده است كه در گياهان مختلف 75-35 درصد هزينه ريزازديادي را به خود اختصاص مي‌دهد (Mereti et al., 2002) . براي ريشه‌زايي بايد ميزان قند محيط كشت زياد شده و از هورمون اكسيني استفاده شود البته در برخي موارد حضور اكسين ضروري نمي‌باشد دماي لازم براي ريشه‌دار شدن اكثر گونه‌ها 28-25 درجه سانيتگراد مي‌باشد (Te chato and Lim, 2000). پس از اتمام كارهاي مرحله بعدي سازگار نمودن گياهان حاصل به شرايط بيروني است براي انتقال به محيط خاكي از خاكهاي مصنوعي مثل پرليت، پاميس و مخلوط ماسه و خاك استفاده مي‌گردد و pH لازم براي اين مخلوط خاك مصنوعي خنثي تا كمي اسیدی مي‌باشد (Kreen et al.,2002) در اين مرحله ميزان رطوبت نسبي به تدريج كاهش مي‌يابد جون گياهان نسبت به كمبود آب حساس مي‌باشند.

براي ريزازديادي گياهان داروئي clavatus Cyrtanthus كه منشأ توليد نوعي آلكالوئيد است از محيط كشت MS به همراه هورمونهاي NAA، BA براي تشكيل ساقه استفاده شد ولي حداكثر تعداد ساقه با استفاده از هورمون 2-4-D بدست آمد (Moran et al,2003) . برگهاي گياه كدوی برگ قلياني داراي خاصيت آنتي باكتريايي و آنتي قارچي مي‌باشند. روش تكثير معمول اين گياهان بصورت استفاده از قلمه ساقه است چون گياهان حاصل از بذر ضعيف بوده و رشد كند دارند ولي استفاده از قلمه ساقه نيز براي تولید انبوه مناسب نيست. استفاده از روش ريزازديادي در توليد انبوه اين گياه باعث شده كه توليد آن داراي صرفه اقتصادي شده و از تفرق صفات نيز جلوگيري شود (Mythili and Thomas, 1999) تحقيقات در زمينه بهبود روشهاي ريزازديادي و ارائه پروتكل‌هاي ريزازديادي براي گياهان داروئي مختلف ادامه دارد. براي بهبود ريز ازديادي گياهان دارویي Cynara Scolymus كه در شرايط درون شيشه‌اي ريشه‌دار نمي‌شد تحقيقي انجام گرفت و مشخص شد كه كاربرد سيكلودكسترين در برطرف كردن مشكل ريشه زايي موثر است (Brutti et al.,2000) يكي ديگر از گياهاني كه توليد انبوه آن با استفاده از ريز ازديادي امكان‌پذير گشته است گیاهی می‌باشد که حاوی يكنوع داروي مقوي است كه بنام Curculigo orchioides شناخته مي شود. ريزازديادي اين گياه با استفاده از نمونه‌هاي برگ و ساقه‌هاي ريز زميني در محيط كشت B5 صورت گرفت و مشخص شد كه mm4/4 از هورمون BAP براي انجام ريزازديادي موثر‌تر است (Suri et al., 1999) براي بدست آوردن پروتكل تكثير گياهان داروئي Salvia hrulcosa از تركيبات مختلف سه محيط كشت NN MS و B5 استفاده گرديد و هورمونهاي TDZ، TBA و BA و كنتين بكار گرفت، نتايج اين تحقيق نشان داد كه محيط كشت MS براي اين هدف مناسب مي‌باشد و غلظت mm7/2 هورمون IBA بهتر نتيجه را در ريشه‌زايي به همراه داشت (Arikat et al.,2003).

توليد متابوليتهاي ثانيويه:

منبع بسياري از مواد استفاده در صنايع داروسازي از گياهان تامين مي‌گردد. كه اين مواد گياهي را بنام متابوليت‌ها ثانيويه مي‌شناسيم. بسياري از مواد داروئي با ارزش جز متابوليت‌هاي ثانونيه گياهان مي‌باشند. در برخي موارد سنتز مصنوعي اين مواد مشكل مي‌باشد و اينكه توليد مصنوعي از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست در اين موارد استفاده از كشت سلولي مي‌تواند يك ابزار قدرتمند براي توليد متابوليتهاي ثانويه محسوب گردد (Ravishankar and Venkataramon, 1998) در يك برنامه موفق توليد متابوليت‌هاي ثانيويه، سلولهاي گياهي بايد بتوانند اين متابوليت‌ها را در مقادير زياد توليد كنند. تجمع متابوليت‌هاي ثانيويه در سلولهاي گياهي بستگي به تركيب محيط كشت، نوع و تركيب هورمونهاي رشد، نمك هاي معدني و منبع كربن دارد. عوامل محيطي نظير دما، نور و تركيب گازي محيط كشت نيز در اين امر دخيل مي‌باشند (Stafford et al., 1985).

از كشت سوسپانسيون ريشه گياه Cephaelis ipecacuanha مي‌توان سفالين و امتين را بدست آورد كه ميزان توليد شده اين در آلكالوئيد در كشت سلولي برابر با مقادير توليدي گياهان مادري در شرايط گلخانه‌اي بود (Teshima et al.,1988) از كشت سوسپانسيون سلولي Cinchona ledgeriana در محيط كشت B5 با lmgllit هورمون NAA مقادير معني‌داري از آلكالوئيد quinolin بدست مي‌آيد (Scrag et al., 1990) حداكثر بيوسنتز Cardenolides در كشت نمونه‌هاي ريشه مويين Digitalis Lan ta حاصل مي‌شود كه ميزان اين بيوسنتز در كشت نمونه‌هاي برگي كمتر است (Pradel et al.,1997) براي توليد بيشتر متابوليت‌هاي azadirachtin و nimbin از گياه داروئي Azadirachta indica مي‌توان از كشت نمونه‌هاي ساقه و ريشه اين گياه استفاده كرد كه در مقايسه با مقادير توليدي اين مواد در گياهان مادري در شرايط مزرعه‌اي بيشتراست                                                                                           

[ یکشنبه بیستم دی ۱۳۸۸ ] [ 21:44 ] [ zohreh jafari ]
با تشکر از خانم سلیمانی

پس از پیدایش کاتالیست تک فلزی پلتفرمینگ در دهه 1940 میلادی همیشه سعی شده است که راههایی برای افزایش بازده، افزایش درجه آرام سوزی محصول، پایدار بهتر کاتالیست و کاهش مصرف انرژی ابداع گردد. با ساخت کاتاليست هاي دو فلزی در دهه 1960 میلادی یک گام بلند در جهت افزایش پایداری کاتالیست برداشته شد.

ادامه مطالب را می توانید در لینک وبلاگ  دانشجوی محقق بخوانید

[ جمعه هجدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 23:40 ] [ zohreh jafari ]
منبع:www.niksalehi.com:

با تشکر از:خانم مستانه پرچمی

 

 

حفظ محيط زيست از آلودگي هايي که به وسيله صنايع و فناوري مدرن ايجاد مي شود، يکي از نگراني هاي امروزي محققان و صاحبان صنايع است. در اين ميان ، از مهمترين آلاينده هاي محيط زيست ، فلز سنگين جيوه است.

وجود اين عنصر و ترکيبات آن حتي در مقادير بسيار کم در صنايع خطرناک است و بايد تا حد امکان حذف شود؛ اما به دليل اين که روشهاي حذف شيميايي جيوه محدوديت دارند، جذب بيولوژيکي به عنوان روش مناسب براي حذف مقادير کم فلزات سنگين از فاضلاب هاي صنعتي مطرح شده است. آلودگي محيط به جيوه ناشي از منابع طبيعي يا به صورت مصنوعي است.
تصعيد گاز از پوسته زمين منشائ اصلي جيوه به صورت طبيعي در محيط زيست است و اين گازها سالانه 125000 تا 25000 تن جيوه وارد محيط مي کنند.

گازهاي آتشفشاني ، فرسايش رسوبات محتوي جيوه و تبخير از اقيانوس ها از منابع طبيعي انتشار جيوه در محيط محسوب مي شوند. بخشي از جيوه ورودي به اتمسفر به صورت ذرات معلق است و همچنين ترکيبات آلي فرار مانند متيل مرکوري و نمکهاي منومتيل مرکوري در اتمسفر وجود دارند. در ضمن استخراج معادن و فرآيندهاي صنعتي مرتبط، يکي از منابع مهم انتشار جيوه در محيط هستند؛ همچنين جيوه به صورت عنصري در خاک وجود دارد و مقادير زيادي از آن از معادن استخراج مي شود. حدود نيمي از اين مقدار به صورت مستقيم از طريق فاضلاب هاي صنعتي مختلف به محيط زيست تخليه مي شود. احتراق سوختهاي فسيلي منبع ديگري براي ورود جيوه به محيط است. ديگر فعاليت هايي که به عنوان منبع انتشار جيوه در طبيعت محسوب مي شوند عبارتند از: ذوب و گداخت فلزات ، کارخانه هاي توليد سيمان ، دفع مواد زايد در رودخانه ها و درياچه ها، دستگاه ها و وسايل پزشکي و دندانپزشکي ، توليد قارچ کش ها و حشره کش ها، داروسازي ، ساخت مواد محترقه ، فاضلاب آزمايشگاه ها، نيروگاه ها، صنايع توليد کاتاليست ، صنايع شيميايي ، پتروشيمي و عکاسي.

حذف فلزات سنگين

از محيط فاضلاب هاي ناشي از صنايع مختلف ، حاوي مقادير زيادي از فلزات سنگين هستند و سبب ايجاد آلودگي هاي شديد در منابع آب مي شوند. امروزه موضوع حذف فلزات سنگين از فاضلاب هاي شهري ، صنعتي و کشاورزي بسيار مطرح است ، به طوري که برخي فلزات سمي جزو آلاينده هاي متقدم شناخته شده اند و مقررات سخت تري براي کاهش و حذف آنها تعيين شده است.
غيرقابل تجزيه بودن فلزات سنگين و تمايل آنها به تجمع در موجودات زنده سبب شده است آنها را از ديگر آلاينده هاي سمي متمايز کند؛ بنابراين حذف فلزات سنگين از فاضلاب ها موضوع مهمي در بهداشت عمومي جامعه محسوب مي شود. براساس بررسي هاي سازمان هاي بهداشت عمومي در دنيا مشخص شده است که تعداد زيادي از مردم به طرق مختلف در معرض مخاطرات بهداشتي ناشي از فلزات سنگين قرار دارند. بهمان رماوندي دانشجوي دوره دکتري مهندسي بهداشت محيط دانشگاه تربيت مدرس مي گويد : حذف فلزات سنگين به صورت کلي از 2 جنبه اهميت دارد، جداسازي و خنثي کردن اثرات فلزات سنگين سمي از پسابهاي صنعتي ، زهکشهاي کشاورزي و معادن و احيا و بازيافت فلزات که با کاهش تدريجي منابع معدني موضوعي ضروري است.


روش هاي حذف جيوه

روشهاي فيزيکي و شيميايي نظير فرآيندهاي ترسيب شيميايي ، تبادل يون ، فيلتراسيون غشايي ، انعقاد و لخته سازي و جذب روي کربن فعال ، برخي از متداول ترين فرآيندهاي تصفيه هستند که مورد استفاده قرار گرفته اند. کاربرد هر کدام از روشها مزايا و محدوديت هايي دارد. معمولا روشهاي فيزيکوشيميايي نيازمند سرمايه گذاري بالا و هزينه هاي زياد بهره برداري هستند. برخي از اين روشها نيازمندي هاي قانوني براي دفع فاضلاب در محيط را فراهم نمي کنند و مشکلات دفع لجن را به همراه دارند. اين در حالي است که امروزه موضوع استفاده از بسترهاي کم هزينه براي حذف فلزات به صورت کاملا برجسته اي مورد توجه قرار گرفته است.
مطالعات مختلف نشان داده است که روشهاي بيولوژيکي مي تواند شرايط اقتصادي تر و کارآمدتري را در مقايسه با بسياري از روشهاي فيزيکوشيميايي فراهم کند. استفاده از عوامل بيولوژيکي براي حذف و بازيافت از آبهاي آلوده سالهاست که در زمينه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. بسياري از محققان حذف جيوه و ديگر فلزات سنگين را به وسيله ميکروارگانيسم ها مشاهده کرده اند، اما براي تشخيص مکانيسم ها با مشکل مواجه بوده اند. امروزه حذف فلزات سنگين بر پايه جذب فعال و همچنين جذب انفعالي به وسيله ميکروارگانيسم ها مورد توجه قرار گرفته است. بسياري از گزارش ها حاکي است که توانايي ميکروارگانيسم ها در تبادل يونهاي فلزي بيش از رزين هاي تجارتي تبادل يون است.
طي سالهاي اخير، استفاده از ميکروارگانيسم ها در تصفيه مواد زائد خطرناک آلي و معدني بيش از پيش متداول شده است. به گفته رماوندي ، توانايي جذب و پذيرش فلزات سنگين مختلف از محيط زيست به وسيله انواع ميکروارگانيسم ها از جمله باکتري ها، اکتينوميست ها، قارچها و جلبکها به اثبات رسيده است. اين توانايي مي تواند از طريق مکانيسم هاي متفاوتي شامل فرآيندهاي فيزيکوشيميايي جذب در سطح ديواره سلولي و مکانيسم هاي مرتبط با متابوليسم ميکروبي نظير انتقال و رسوب دهي اعمال شود. سلولهاي زنده و مرده ميکروبي مي توانند جذب فلزات سنگين از جمله جيوه را انجام دهند.
اين عمل مي تواند به وسيله ترکيبات ترشح شده از سلولها مثل انواع متابوليت هاي سلولي ، ترکيبات پلي ساکاريدي و ديگر اجزاي ديواره سلولي انجام شود. مکانيسم هاي جذب به وسيله سلولهاي مرده و زنده با هم متفاوت است و ميزان جذب ، ظرفيت پذيرش و تغليظ فلزات در ميکروارگانيسم هاي مختلف نيز يکسان نيست.

 

جلبک ها و حذف 84 درصدي جيوه

هدف اصلي طرح ، حذف جيوه از پساب هاي آلوده با استفاده از جلبکهاي آب شيرين بوده و در گروه بهداشت محيط و حرفه اي دانشگاه تربيت مدرس زير نظر استادان دکتر عباس رضايي ، دکتر فائزه قناتي ، دکتر سيدباقر مرتضوي ، دکتر علي خوانين و دکتر حسن اصيليان انجام شده است.
به کمک اين روش ميزان حذف جيوه به 84 درصد رسيده است. با توجه به ارزان و در دسترس بودن جلبک مي توان از آن براي حذف فلزات سنگين بخصوص جيوه که يکي از معضلات محيط زيست کشورمان است ، بهره جست و براحتي حتي فاضلاب دندانپزشکي ها که حاوي جيوه است و در حال حاضر به زهکشهاي آب سطحي خيابان ها يا چاههاي جاذب وارد مي شود را مي توان با کمک جلبک تصفيه کرد. رماوندي درباره انواع جلبکهاي مورد استفاده در اين طرح مي گويد: جلبکهاي مورد استفاده در اين تحقيق از همه جاي کشورمان تهيه و در مقياس پايلوت پرورش داده شدند. سپس جلبکها براي حذف جيوه از فاضلاب خشک ، آسياب و سرند و در معرض جيوه قرار گرفتند. در اين بررسي ، جلبک طبيعي از رودخانه گلاب دره تهران جمع آوري شد که گونه هاي اسپيروژيرا، ادوگونيوم و زيگيمافانيکوم در آن تشخيص داده شدند و جلبک استاندارد کلادوفوراگلومراتا بود که در محيط کشت بلد بازال اصلاح شده در شرايط آزمايشگاهي کشت داده شد. در ادامه توده غير زنده جلبک در سيستم منقطع در معرض غلظت هاي مختلف جيوه قرار گرفت در نهايت ، از آزمايش هايي که براي تعيين خصوصيات جاذب به عمل آمد، مشاهده شد که ظرفيت جذب بيومس وابسته به PH، شيک ، زمان تماس و غلظت اوليه فلز و مستقل از دماست.
به نظر مي رسد بتوان جلبکها را با استفاده از روشهاي نوين بيوتکنولوژي به گونه اي تربيت کرد که حذف رضايت بخشي از فلزات سنگين انجام دهند. اين روش هم اکنون در دانشگاه تربيت مدرس در حال بررسي است.

 

 

[ جمعه هجدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 14:53 ] [ zohreh jafari ]
با تشکراز :آقای مهدی بستان سرا  - گروه حمل و نقل و ترافیک

به نام خالق یکتا

      دوستان حتما تا کنون کلمه کاتالیست یا کاتالیزوربه گو شتون خورده استفاده از این قطعه در اتومبیل ها کاربرد زیادی دارد . مهمترین جنبه در کاتالیست ها جنبه زیست محیطی آن بوده که باعث میگردد ما انسانها محیط را کمتر آلوده کنیم.
مبدل کاتالیستی  یا کاتالیزور:

 

مبدل کاتالیستی وسیله ای است که در سیستم اگزوز تمام ماشین ها بکار گرفته شده است حتی در وانت و ماشین های باری تا بدینوسیله آلاینده های شیمیایی مانند:کربن منو اکسید ، اکسید نیتروژن ، هیدروکربن ها را تبدیل به ترکیبات بی ضرر نماید .

اصولا گازهای خروجی از اگزوز شامل: پارافین ها- اولفینها- ترکیبات آروماتیک- بخار آب- منواکسید کربن co- اکسیدهای نیتروژن nox- و اکسید های گوگرد میباشد که همگی برای انسان زیانبار و خطرناک هستند به طور مثال:
منو اکسید کربن که گازی است بیرنگ و بی بو با میل ترکیبی زیاد. منو اکسید کربن که از احتراق ناقص سوخت های فسیلی به وجود میآید میتواند تا250 بار سریعتر از اکسیژن با هموگلوبین خون ترکیب شود که اثرات آن از سردرد تا مرگ میباشد.
همچنین گازهای خروجی دیگر از اگزوز اتومبیل ها میتواند به طرق مختلف زیانبار باشد مثلا تولد نوزادهای ناقص یا انواع سرطانهای ریه و......

حال مبدل کاتالیست با تبدیل این گازها مثلا منو اکسید کربن به دی اکسید کربن و
n2 از خطر آنها به طور زیادی میکاهد.
کاتالیست ها را از موادی مثل: مخلوطی از فلزات پلاتین- پالادیوم- و رنیم و.... میسازند که البته بر حسب کارایی نوع فلزات فرق خواهد کرد.

حال اساس صحبت من این است:
چرا عده ای ازما بی اطلاع مبادرت به برداشتن این وسیله حیاتی از روی اتومبیل خود میکنیم؟ چه طور راضی میشویم جان انسانها و یا حتی خودمان را برای اندکی شتاب بیشتر به خطر بیندازیم؟ واقعا اگر از اثرات برداشتن این کار مطلع باشیم باز هم این کار را خواهیم کرد؟ بیایید به فکر محیط زیست خودمان باشیم و آن را برای خود و نثل های آینده حفظ کنیم

محیط زیست سالم = زندگی سالم

امیدوارم ما از آن دسته باشیم که به محیط اطرافمان اهمیت بدهیم.

 

 

[ جمعه هجدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 12:14 ] [ zohreh jafari ]
منبع:http://robabnaz1.persianblog.ir/ فرزانه (ربابه)دریاباری

0 ۱ماده ی غذایی مفید برای کاهش استرس و فشارهای روحی را به شما معرفی می کنیم که به جای سفارش پیتزا، از آنها استفاده کنید.1- بادام
این ماده کمک بسیار زیادی به کاهش استرس می کند. حاوی ویتامین B2، ویتامین E، روی و منیزیم است که به تولید سروتونین که تعدیل کننده ی اعصاب و از بین برنده ی استرس است کمک می کند. مشاهده شده است که روی نیز تا حدی با بعضی اثرات منفی استرس مقابله می کند. ویتامین E هم جزء آنتی اکسیدان هایی است که رادیکال های آزادی را که منجر به استرس و بیماری های قلبی می شود را از بین میبرد.
هر چند، نباید زیاد از آن استفاده کنید چون چربی بالایی دارد و با اینکه از نوع چربی غیر اشباع و سالم است باز ممکن است به اضافه وزن منجر شود.2- ماهی
اکثر انواع ماهی ها حاوی همه ی ویتامین های مهم B هستند، بویژه انواع ضد استرس آن یعنی B6 و B12. در واقع ویتامین B12 یکی از مهمترین ویتامین هایی است که در ترکیبات شیمیایی مغز، عامل شادی بخش سروتونین تولید می کند. کمبود این ویتامین حتی ممکن است به افسردگی نیز منجر شود.

برای ناهار می توانید از ساندویچ یا سالاد ماهی تن استفاده کنید. و ماهی آزاد کبابی همراه با سبزیجات تازه نیز انتخاب خوبی برای شام می باشد.3- گل کلم (کلم بروکلی)
کلم بروکلی نیز یکی دیگر از مواد غذایی است که سرشار از ویتامین های B می باشد. همچنین حاوی اسید فولیک است که یکی دیگر از اعضای خانواده ی ویتامین های B می باشد. اسید فولیک به از بین بردن استرس، اضطراب، ترس و حتی افسردگی کمک می کند. می توانید از این ماده ی غذایی در کنار مرغ یا ماهی استفاده کنید.4- برنج یا پاستا ی تمام غله
امروزه باز خوردن کربوهیدرات به رژیم های غذایی باز گشته است و همه متوجه شده اند که آن رژیم های فاقد کربوهیدرات های گذشته هیچ کارآیی ندارند. کربوهیدرات میزان سروتونین را در بدن بالا می برد و تاثیری آرامش بخش دارد. کربوهیدرات های عادی مثل نان سفید و پاستری (نوعی شیرینی) فقط تاثیری موقتی و زودگذر دارند و می توانند باعث اضافه وزن شما هم شوند اما کربوهیدرات های تمام غله، بسیار آرام تر هضم می شوند و اثری نشاط آور پر دوام تری دارند.

5- سوشی
علاوه بر فوایدی که برای ماهی در بالا ذکر شد جلبک های دریایی موجود در ماکی نیز خواص ضد استرس دارند. حاوی منیزیم و پانتوتنیک اسید و ویتامین B2 می باشد که همه به از بین بردن استرس کمک می کنند.

پانتوتنیک اسید ماده ی بسیار مهمی است که در سلامتی غده آدرنال نقشی اساسی دارد و کمک شایانی به از بین بردن استرس می کند. در مواقع استرس کمبود این ماده می تواند منجر به اضطراب و خستگی های مزمن هم شود.

6- شیر
شیر علاوه بر ویتامین های B2 و B12، حاوی آنتی اکسیدان هایی است که رادیکال های آزاد ایجاد کننده ی استرس را از بین می برد. برای صبحانه می توانید شیر بنوشید، می توانید گه گاه به آن کمی کاکائو هم اضافه کنید.7- طالبی و پنیر
طالبی یکی از منابع سرشار از ویتامین C است که بسیار به از بین بردن استرس و فشارهای روحی کمک می کند. در واقع استرس برای ساعت های متمادی میزای ویتامین C را در غده ی آدرنال کاهش می دهد و به همین خاطر بهتر است از مواد غذایی حاوی ویتامین C استفاده شود. پـنـیـر هـم که یکی از منابع خوب ویتامین B2 و B12 است و ترکیب آن با طالبی برای صبحانه یا غذاهای میان وعده ای م یتواند استرستان را کاهش دهد.


8- گوشت گاو
گوشت گاو نیز حاوی آهن، روی و ویتامین های B است که استرستان را کاهش میدهد. البته درست است، گوشت گاو حاوی میزان زیادی چربی اشباع غیر سالم هم هست که می تواند منجر به بیماری های قلبی شود. برای مقابله با این مشکل می توانید از قسمت های کم چربی گوشت استفاده کنید.

9- سیریال صبحانه
این روزها، سیریال های صبحانه حاوی میزان زیادی ویتامین و مواد معدنی می باشد. از این رو می توانند به عنوان یکی از منابع ویتامین های B، اسید فولیک، ویتامین C و فیبر، ضد سرطان باشد.10- ذغال اخته
این میوه های کوچک سرشار از ویتامین C هستند که تقلیل دهنده ی استرس و فشارهای روحی می باشند. علاوه بر این خاصیت، کم کالری هم هستند و باعث اضافه وزن نمی شوند. ذغال اخته همچنین منبع خوبی برای فیبر هم به شمار می رود که از یبوست و دل درد هایی که در زمان استرس ایجاد می شود جلوگیری می کند.


بخورید و استراحت کنید!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احساس آرامش بیشتری نمی کنید؟ رژیم غذایی شما نقش بسیار مهمی در سلامتی و فشارهای روحیتان دارد. سعی کنید این غذاها را در رژیم غذای خود بگنجانید و در عوض غذاهای استرس زا را از آن حذف کنید. غذاهای استرس زا شامل:

چای و قهوه و نوشیدنی های کافئین دار
غذاهای سرخ کردنی و چرب
مواد غذایی به دست آمده از حیواناتحالا نفس عمیقی بکشید و بروید و عصرانه تان را حاضر

  

 
[ جمعه هجدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 10:47 ] [ zohreh jafari ]
منبع:http://www.iraniec.ir

و با تشکر از آفای مهدی بستان سرا

موارد كاربرد محصول


تبديل گازهاي خطرناك خروجي از اگزوز خودروها به گازهاي بي اثر (با توجه به رويكردهاي زيست محيطي در سالهاي اتي استقبال خودروسازان از اين محصولات مضاعف خواهد شد)

کاتالیست های پایه منیزیتی نیکل در صنایع فولا د، نفت، گاز و پتروشیمی جهت تبدیل گاز طبیعی به گازهای هیدروژن و مونواکسیدکربن در فرآیند ریفرمینگ خشک متان ١ استفاده می گردند . این کاتالیست ها دارای پایه ای از جنس اکسید منیزیم، آلفا آلومینا و فلز فعال نیکل می باشند .
در این پژوهش جهت ساخت کاتالیست های فوق، م خلوط پودری منیزیت ٢ و آلفا آلومینا با پلاستی سایزرها ٣ و لوبریکنت ها ٤ آسیاب شده و به روش اکستروژن شکل دهی می گردند . سپس قطعات شکل دهی شده تا دمای 120 ºC خشک شده و در ادامه در دمای 1550 ºC تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند . قطعات حاصله توسط محلول نیترات نیکل تلقی ح ٥ شده و جهت ایجاد پیوند بین پایة کاتالیست و نیکل، تا دمای 800 °C تحت عملیات کلسیناسیون قرار می گیرند . نتایج آنالیزهای XRD ، Pore Volume by Hg و BET ،TPR 6 ،CCS بر روی کاتالیست های فوق، نشان داد که این کاتالیست ها دارای استحکام فشاری سرد ٧ حدود 45 kg/cm 2 ، سطح ویژة ٨ حدود 3/5 m 2 /g و حجم تخلخل ٩ حدود 0/1492 cc/gr می باشند . همچنین
(MgAl2O4) و اسپینل آلومینات منیزیم (NiO) ، اکسید نیکل (MgO) فازهای شناسائی شده، حاکی از حضور فاز پریکلاز بوده که حضور فازهای فوق باعث می شود این نوع کاتالیست ها در دمای حدود 400 ºC با توجه ب ه نتایج آنالیز TPR احیاء شوند . در ضمن نتایج تست رآکتوری بر روی کاتالیست فوق نشان داد که، درصد تبدیل متان بیش از %97 و گزینش پذیری منوکسیدکربن و هیدروژن به ترتیب %91 و %95 می باشد

حمل ونقل و ترافیک كاتاليست جديدي براي از بين بردن آلودگي‌ها ارائه شدكاتاليست جديدي براي از بين بردن آلودگي‌ها ارائه شد

براي نخستين بار در كشور كاتاليست قدرتمند جديدي براي از بين بردن مواد آلاينده در دانشگاه صنعتي شريف ارائه شد.

"محمدرضا الهي فرد" مجري اين طرح روز دوشنبه در گفت و با ايرنا گفت كاتاليست‌هاي نوري موادي هستند كه در معرض نور فعال شده و آلودگي‌ها را از بين مي‌برند اما كاتاليست ارائه شده وي در نور و تاريكي كارايي دارد.

وي كه دانش‌آموخته كارشناسي ارشد شيمي است افزود اين كاتاليست كه بر پايه اكسيد تيتانيوم ‪TiO2استوار است مي‌تواند در تاريكي، ميكروارگانيسم‌ها و آلاينده‌ها را جذب كند و در نور و بر اثر فعاليت فوتو كاتاليستي آنها را از بين ببرد.

الهي فرد با اشاره به اينكه طرح وي در مجله بين‌المللي شيمي "‪Society ‪"American Chemicalبه چاپ رسيده است افزود اين كاتاليست جديد نسبت به نمونه‌هاي مشابه خود از قدرت و پايداري بسيار بيشتري برخوردار است.از اين كاتاليست كه بصورت پودر است و قابليت افزوده شدن

به تمامي سطوح را دارد مي‌توان براي تصفيه آب و هوا، ايجاد سطوح "خود تميز شونده" و در ساخت شيشه و سراميك استفاده كرد

[ جمعه هجدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 10:1 ] [ zohreh jafari ]
منبع:info@noorsoft.org

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بر اساس کتاب «فرهنگ عاشورا»؛
نمایه واقعه کربلا در حوزه نت قرار گرفت

به مناسبت هفتم دی؛
ويژه‌نامه «شهید آيت‌الله غفاری» در حوزه نت قرار گرفت
 
در شب شهادت چهارمین امام شیعیان؛
دانشنامه امام سجاد(ع) بر روی اینترنت قرار گرفت

بیش از هزار عنوان مقاله؛
با موضوع حضرت زینب (س) در پایگاه نورمگز قرار گرفت

محقق و پژوهشگر قرآن کریم؛
تولیدات مرکزنور امر تحقیق و پژوهش را تسهیل بخشیده است

مدیر پایگاه حوزه نت؛
حقيقت عاشورا، پاسخي به تهاجمات فكري و فرهنگي وهابيون
 
در آخرین روز از ماه دسامبر؛
نمایه خواندنی حضرت مسیح (ع) در پایگاه حوزه نت قرار گرفت
 
به همت پایگاه مجلات تخصصی نور؛
بیش از 1600 عنوان مقاله با موضوع کربلا در پایگاه نورمگز قرار گرفت

به همت بخش ارتباطات و تبلیغات؛
جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از مرکز تحقیقات بازدید کردند

*******************

بر اساس کتاب «فرهنگ عاشورا»؛

نمایه واقعه کربلا در حوزه نت قرار گرفت

مدير اجرايي پايگاه «حوزه نت» از قرار گرفتن نمایه واقعه کربلا در این پایگاه خبر داد و اظهار داشت: دانشنامه امام حسين(ع) اين پایگاه اطلاع‌رساني تا اربعين حسيني به‌‌روز رساني خواهد شد.

به گزارش نورسافت، سيد علي طباطبايي در گفت ‌و گو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عنوان کرد: این نمایه برگرفته از کتاب «فرهنگ عاشورا» نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین جواد محدثی است كه وقایع نهضت عاشورا از 15 رجب سال 60 تا 20 صفر سال 61 هجری را تشريح مي‌كند.

وي با بيان اين كه در این روز شمار تاریخی، حوادث مرتبط با نهضت عاشورا در سرزمين‌هاي مدینه، مکه، کربلا، کوفه، شام و ... كه به ترتیب زمانی اتفاق افتاده‌اند، تبيين مي‌شوند، گفت: مرگ معاویه در شام و نشستن یزید به جای پدر، ورود امام حسین‏(ع‏) به مکه و ملاقات‌های ایشان با مردم ازجمله موضوعات این نمایه‌اند.

طباطبايي عناوینی نظیر «ورود مسلم بن عقیل به کوفه»، «استقبال مردم از ایشان و شروع آنان به بیعت»، «برخورد امام حسین(ع‏) با حر و سپاه او »، «ورود شبث‏‌بن ربعی با چهار هزار نفر به سرزمین کربلا»، «ورود اسرای اهل بیت‏(ع) از کربلا به دمشق»، «بازگشت اهل بیت(ع) از سفر شام به مدینه» و ... از دیگر موضوعاتي‌اند كه با بيان تاريخ دقيق وقوع‌شان در اين نمايه قرار گرفته‌اند.

مدير اجرايي پايگاه «حوزه نت» درباره به‌روز رساني اطلاعات حوزه اظهار داشت: با توجه به اين كه محتويات اين مركز همواره در حال افزايش‌اند، ممكن است مطالبي كه ارتباط مستقيمي با دانشنامه‌ها يا ديگر بخش‌هاي از پيش تعيين شده اين مركز دارند، در بخش اصلي جايگزين نشده باشند، در مراحل به روز رساني هر موضوعي به درخت‌واره مختص به خود ارتباط داده مي‌شود تا پژوهشگران در هنگام جست‌وجوي مطالب، به راحتي به منابع مورد نظر خود دسترسي يابند.

وی در زمینه اطلاعات تمامی دانش‌نامه‌های مذهبی و دینی این مرکز که در مناسبت‌های گوناگون تکمیل و به‌روز رسانی می‌شوند، عنوان کرد: این دانشنامه‌ها دربردارنده مجموعه‌ای از اطلاعات دسته‌بندی شده اعم از پرسش و پاسخ، زندگي‌نامه علما و كتاب‌هاي معتبري است كه در پايگاه وجود دارد و توضیحاتی را درباره آن امام معصوم(ع) یا رویداد دینی بیان می‌دارد.

طباطبایی با اشاره به تغییرات اخیر پایگاه اطلاع‌رسانی «حوزه نت» و تبدیل آن به نسخه جدید، تصریح کرد: در جابه‌جايي اطلاعات از نسخه قديمي به نسخه جديد ـ در نرم‌افزاري كه استفاده شده است ـ با مشكلاتی مواجه شديم که به مرور حل شدند. تاکنون ورود اطلاعات حدود ۵۰ عنوان كتاب از نسخه قدیمی انجام شده است و تا پايان سال اطلاعات سایر كتاب‌ها که نزدیک به ۱۰۰ عنوان‌اند، به نسخه جديد اضافه مي‌شوند.

وی همچنین از افزايش 500 درصدي در قسمت كتابخانه‌اي این مرکز خبر داد و گفت: این برنامه همگام با دريافت اطلاعات، فايل كتاب‌ها، ارایه نسخه كتاب در آرشيو این پایگاه اطلاع‌رسانی و دريافت مجوز از ناشر و مولفان برای ارایه آثار آنان در این پایگاه دنبال می‌شود.

مدير اجرايي پايگاه «حوزه نت» مركز تحقيقات کامپیوتری علوم اسلامی، ادامه داد: اکنون بالغ بر 25 هزار مطلب طبقه‌بندي شده در قسمت دانشنامه در سايت وجود دارد که قرار است تا پايان اسفند ماه به 35 هزار مطلب ارتقا یابد.

وی درباره اقدامات در دست اجرای این مرکز اطلاع‌رسانی دینی یادآور شد: بخش قرآن، دانشنامه امام حسين(ع)، دانشنامه امام علي(ع)، دانشنامه حوزه علميه و ... از اقدامات در حال اجرا هستند. همچنین قرار است بخش تعريف نمايه در دانش‌نامه‌ها كه هنوز تكميل نشده است، با چكيده‌ای علمي، معتبر و مستند به کاربران ارايه ‌شود تا زماني كه آنان علاقه‌ای به مطالعه تمامی مطالب ندارند، بتوانند از طریق جست‌وجو در نمایه‌ها، با موضوع، مفهوم و تعريف مطالبي كلي آشنا شوند.

وی درباره این که دانشنامه امام حسين(ع) براي اربعين به روزرساني خواهد شد، توضیح داد: در دانشنامه امام حسين(ع) موضوع كربلا به چندين شكل مطرح شده است که از آن میان می‌توان به مسیر ماجرا، فلسفه نهضت عاشورا و پيامدهاي این واقعه تاریخ‌ساز اشاره کرد. ارایه و معرفی کتاب‌ها و مقالات تدوین شده درباره هریک از موضوعات و مباحث گوناگون قیام امام حسین(ع) و شهادت ایشان نیز از دیگر بخش‌هایی‌اند که اطلاعات فراوانی را در اختیار پژوهشگران و دیگر علاقه‌مندان این حوزه قرار می‌دهند.

طباطبایی افزود: نمايه واقعه عاشورا بخشي از دانشنامه امام حسين(ع) را تشکیل می‌دهد كه مطالبی نظیر عوامل و زمينه‌هاي نهضت عاشورا، اهداف و انگيزه‌هاي قیام کربلا، پيام‌ها و پيامدهاي نهضت عاشورا و ... را در 146 مدخل به کاربران ارایه می‌کند.

وی در پایان اظهار داشت: كتاب «بانوي كربلا» با ترجمه آيت‌الله سيدرضا صدر و كوشش سيد باقر خسروشاهي نیز به زودی در حوزه آثار عاشورای به كتابخانه پايگاه حوزه نت اضافه خواهد شد. این کتاب از سوی مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي منتشر شده است. حساسيت علمي، طبقه‌بندي و توجه به سير منطقي نحوه چيدمان مطالب ذيل هر نمايه، از مهمترین معیارهایی‌اند که در استخراج و ارایه اطلاعات، کارشناسان این مرکز توجه ویژه‌ای به آنها دارند.

 

*******************

به مناسبت هفتم دی؛

ويژه‌نامه «شهید آيت‌الله غفاری» در حوزه نت قرار گرفت

هم‌زمان با سالگرد شهادت آيت‌ الله حسين غفاری(ره)، ويژه‌نامه اين شهيد بزرگوار در پايگاه اينترنتی حوزه نت به روز شد.


به گزارش نورسافت، ولادت، نياكان آيت‌الله غفاری، در حوزه نور، بر كرسی تدريس، بر عرصه مبارزه، در زندان طاغوت، خدمات صادقانه و تلاش‌های خالصانه، در مسير تبليغ، عناوين برخی از نمايه‌های اصلی اين ويژه‌نامه را تشكيل می‌دهند.

همچنين ساير نمايه‌های اصلی اين ويژه‌نامه شامل در قلمرو قلم، شبنم شعر، در آرامش خلوت شبانه، تقوا و خلوص، جان‌فشانی در راه آرمان امام، پرواز به سوی ابديت، اعلام انزجار از شاه و عرض تسليت به امام و امت، سرشك غم، جلوه شرف است.

در مطلب «ولادت» از اين ويژه‌نامه آمده است: «تابستان سال 1335 ه‌ق(برابر با 1293 ه‌ش) نوزادی در خانه محقر حاج عباس در آذرشهر ديده به جهان گشود، پدر نوزاد به دليل ارادت قلبی كه به حضرت امام حسين(ع) داشت، نام او را حسين نهاد، حسين در فضای كاملا معنوی و با تربيت مادری مهربان و عشق ولايت و دوستی حضرت زهرا(س) رشد كرد و سايه پدری مؤمن و متقی بر سرش بود، پدر و مادر حسين آينده‌های روشن را در پيشانی فرزندشان مشاهده می‌كردند، مادر مهربان نهايت كوشش خود را برای تربيت اسلامی فرزند مبذول می‌داشت و از هر آن‌چه در توان داشت در رشد و تعالی حسين مضايقه نمی‌كرد و همين تربيت سالم و شيرِ پاك بود كه از اين فرزند فرزانه‌ای مجاهد پرورش داد كه آن همه شجاعت و شهادت و سرافرازی را از خود نشان داد...»

همچنين در «تقوا و خلوص» می‌خوانيم: «مهم‌ترين ويژگی شخصيت اخلاقی شهيد آيت‌اللّه غفاری، خلوص و تقوايش بود، نه تنها تحليل‌های فكری خاصی در باب اخلاص داشت كه تار و پود وجودش با اين خصوصيت تنيده شده بود، همين حالت به او صفا و نورانيتی ويژه بخشيد و تزكيه درون از او شخصيتی محبوب خاص و عام ساخته بود؛ به گونه‌ای كه مردم به او عشق می‌ورزيدند و سخنان وی را با جان و دل پذيرا بودند، رحمت بی‌منتهای حق ارزانی روح پاكش باد...»

در مطلب «در عرصه مبارزه» از اين ويژه‌نامه نيز آمده است: «آيت‌اللّه غفاری مانند نياكان شهيدش با هر نوع استبداد مبارزه می‌كرد، زبان حق‌گوی او در اوج خفقان رژيم شاهی افشاگر باطل بود، اين مجاهد فداكار و بی‌باك، بی‌اعتنا به ياوه‌سرايی‌های گروهك‌های چپ و راست ابوذرگونه به شاه ظالم می‌تاخت، هم‌زمان با قيام تاريخی حضرت امام خمينی(ره) در سال 1342 ه‌ش، آيت‌اللّه غفاری پشت سر امام از آرمان‌های والای او پشتيبانی و دوران رنج و محنت و زندان را برای رسيدن به اهداف والای امام و انقلاب سپری كرد...»

ویژه نامه این شهید بزرگوار در آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5112&id=46131

 

*******************

در شب شهادت چهارمین امام شیعیان؛

دانشنامه امام سجاد(ع) بر روی اینترنت قرار گرفت

در آستانه سالروز شهادت تنها سفیر بازمانده از مردان واقعه کربلا؛ حضرت امام زین العابدین(ع) دانشنامه آن امام بزرگوار به همت محققان پایگاه حوزه نت بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفت.  


به گزارش نورسافت، این دانشنامه حاوی بیش از 90 مطلب شامل؛ گزیده کتاب، مقاله، چکیده پایان نامه، پرسش و پاسخ در قالب 12 نمایه اصلی از هم اکنون در اختیار شیفتگان و علاقمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: امام در حوادث کربلا، دوران امامت، یاران امام(ع)، فضائل امام(ع)، آموزه های اخلاقی و رفتاری امام(ع)، سخنان و آثار علمی امام(ع)، امام در آیینه شعر و ادب، امام از دیدگاه اندیشمندان، امام و معرفی کتب، پرسش و پاسخ پیرامون امام(ع) و ویژه نامه های مربوط به ایشان از جمله نمایه های اصلی این دانشنامه مذهبی است.

حوادث کربلا، حضرت زین العابدین علیه السلام تداوم بخش عزت و افتخار حسینی، امام سجاد(ع) از کربلا تا شهادت، تلاش تبلیغاتی اهل بیت امام حسین(ع)، خطبه زین العابدین(ع) در کوفه، خطبه امام در شام، امام و قیام های بعد از عاشورا بخشی مقالات این دانشنامه گرانسنگ را تشکیل می دهد.

آنچه در ابتدای این دانشنامه می خوانیم عبارت است از: حضرت علی بن الحسین(ع)، امام سجاد علیه السلام در روز 5 شعبان یا 15 جمادی الاولی سال 38 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود و در 12 یا 18 و بنابر مشهور در 25 محرم سال 95 هـ.ق در سن حدود 56 سالگی مسموم شده و به شهادت رسید، آن حضرت در واقعه کربلا 23 سال داشت، مرقد شریفش در مدینه در قبرستان بقیع کنار قبر امام حسن مجتبی علیه السلام است.

دوران امامت او که 35 سال بود، مصادف با دشوارترین دوران ظلم و خفقان امویان (از یزید تا ولید بن عبدالملک) گذشت.

برای مشاهده دانشنامه به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنید:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Subjects/Subjects.aspx?id=4929

*******************

در پایگاه نورمگز عرضه شد؛

بیش از هزار عنوان مقاله با موضوع حضرت زینب (س)

 

 همزمان با آغاز دهه دوم محرم الحرام و ایام سوگواری سرور سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) محققان و پژوهشگران پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز) 1090عنوان مقاله با موضوع حضرت زینب(س) را به دو زبان فارسی و عربی جهت استفاده علاقمندان در این پایگاه قرار دادند.


به گزارش نورسافت، این مجموعه مقالات به منظور  تسهیل در امر پژوهش و تحقیق محققان صورت پذیرفته است و علاقمندان می توانند با مراجعه به این پایگاه به نشانی  (http://www.noormags.com) و درج عنوان حضرت زینب(س) در قسمت جستجو به کلیه مقالات دسترسی پیدا کنند.

پایگاه مجلات تخصصی نور به تناسب نوع  فعالیت خود، بزرگترین بانک مجلات تخصصی حوزه علوم اسلامی و انسانی کشور می باشد که  روزانه ده ها هزار محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه به آن مراجعه نموده و از منابع آن بهره می گیرند.

این پایگاه در حال حاضر بیش از 20 هزار شماره مجله درقالب 543 عنوان را جهت استفاده علاقمندان در خود جای داده است، بگونه ای که کاربران می توانند علاوه بر جستجو با دامنه های مختلف، از امکان نقد مقالات، مشاهده نقد ديگران و دریافت مقالات موجود در هر مجله به صورت متن (Html) و تصویر(Pdf & Gif)  استفاده  نمایند.

 

*******************

محقق و پژوهشگر قرآن کریم؛

تولیدات مرکزنور امر تحقیق و پژوهش را تسهیل بخشیده است

محقق و پژوهشگر قرآنی حوزه علمیه قم گفت: تولیدات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی پژوهش، تحقیق و بررسی محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه را تسهیل بخشیده است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبر دهقان روز سه شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولیدات مرکز نور را ابتکاری، خلاقانه و منحصر به فرد عنوان کرد.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: امروز با توجه به گستردگی فضای دیجیتال و صنعت آی تی، این مرکز توانسته تولیدات خود را به آخرین دست آوردهای این صنعت مجهز ساخته و در دسترس کاربرانش قرار دهد.

وی به افتخارات مرکز تحقیقات در نمایشگاه و جشنواره های مختلف اشاره کرد و افزود: از طریق اخبار و اطلاع رسانی با برخی از این افتخارات آشنا هستیم ولی به نظر من کسب رتبه نخست نرم افزار جامع تفاسیر در جشنواره جایزه سران در کشور مکزیک فصل نوینی از فعالیت های جدی تر این مرکز را رقم زده است.

 

*******************

مدیر پایگاه حوزه نت؛

حقيقت عاشورا، پاسخي به تهاجمات فكري و فرهنگي وهابيون

  مدیر پایگاه حوزه نت و نويسنده كتاب «نگرشي عرفاني، فلسفي و كلامي به شخصيت و قيام امام حسين(ع)» از اين اثر به عنوان پاسخي به تهاجمات فكري وهابيون در فضاي اينترنت ياد كرد و گفت: تنها راه مبارزه با القائات دشمنان، تحكيم پايه‌هاي اعتقادي و استناد به منابع معتبر دين اسلام با تكيه بر شناخت حقايق است.

 

به گزارش نورسافت،حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر قاسم ترخان در گفت‌وگو با ايبنا، با بيان اين كه اكنون شبهات متعددي از سوي  دشمنان اسلام در زمينه‌هاي گوناگون اعتقادي شيعه به ويژه درباره شخصیت و قيام اباعبدالله الحسين(ع) ايجاد شده، اظهار داشت: گردآوري اهم اين شبهات و ارايه دلايلي متقن در پاسخگويي و رد آنها، از انگيزه‌هاي تأليف اين اثر بوده است.

وي رويكردهاي اصلي اين نوشتار را عرفاني، فلسفی و كلامي خواند و يادآور شد: اين اثر مي‌كوشد با هدف خدمت به مكتب اهل‌بيت(ع) ابهاماتي درباره شخصيت و قیام امام حسين(ع) را كه اغلب از سوی وهابيون به آن دامن زده مي‌شود، براي نسل جوان برطرف سازد.

حجت‌الاسلام والمسلمين ترخان براي جلوگيري از تكرار مطالبي كه پيش از اين در اين حوزه عنوان شده‌اند، گفت: در اين كتاب با ارتقاي سطح مطالب و استفاده از قلمی روان كوشيده‌ام مباحث جديدي را عنوان كنم كه علاوه بر مخاطبان خاص، براي عامه مردم نيز جذابيت‌هايي داشته باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه «يك اثر علمي آن هم درباره واقعه تاريخ اسلام را چگونه مي‌توان تأليف كرد» گفت: اثبات مباحث از حيث كلامي، عرفاني و فلسفي و ... در حوزه‌هاي قابل تأييد آنها نيز نگاه علمي به آن حوزه و اثر به شمار مي‌آيند. و علمی بودن مباحث مستلزم آن نیست که تنها با روش های علوم تجربي وارد میدان شد. اگرچه در اين اثر در برخي از موارد - در خلقت انوار ائمه (ع) قبل از اجساد آنان – اشاره ای به مباحث تجربی نیز شده است.

نويسنده كتاب «نگرشي عرفاني، فلسفي و كلامي به شخصيت و قيام امام حسين(ع)» اظهار داشت: در اين كتاب چكيده‌اي از پاسخ‌هاي تفصيلي نيز براي هر سوال عنوان شده است تا خوانندگان در جريان مطالعه به سیر منطقی مباحث، آشنا شوند.

وي عنوان كرد: اين اثر به برطرف كردن شبهات و پاسخگويي به 18 سوال عمده‌اي مي‌پردازد كه در اينترنت اذهان پژوهشگران را به خود مشغول كرده ‌است. برخي از اين سوالات و شبهات جنبه و صبغه عرفاني دارند و بايد از نگاه عرفان به آنها پرداخت و برخی رنگ فلسفی دارند و باید با این نگاه به آنها پاسخ داده می شد.

این نويسنده که بخشی از مقالات كتاب «با گام‌هاي سبز انتظار» از آثار اوست، درباره ابعاد كلامي نوشتار حاضر گفت: برخي از سوالات عنوان شده در اين اثر، صبغه و رنگ كلامي دارند. بدیهی است که اين علم نيز مباحث و راهكارهاي خاص خود را دارد و با تسلط و آگاهي از آن مي‌توان به درستي از مباحث عنوان شده، دفاع كرد. البته برخي از سوالات نيز دارای جنبه هاي مختلف بوده و تلاش شده است هیچ جنبه ای مورد غفلت قرار نگیرد.

وي درباره رفتارهاي عزاداري كه در اين كتاب نيز به آنها توجه شده است، يادآور شد:  اگر در مراسم عزاداري مباني فكری عزاداران تصحيح نشود، بسياري از رفتارهاي انحرافي و خرافات به آنها راه مي‌يابند. در اين مسير بايد از افراط و تفريط براي اسطوره‌سازي از امامان(ع) يا تغافل از ويژگي‌هاي اخلاقي و كرامات آنها بپرهيزيم تا شناخت درستي را از اين الگوهاي اسلامي ارايه دهيم و حقيقت وجودي آنها را بشناسيم.

دکتر ترخان راهكار مبارزه با رفتارهاي انحرافي و رفتارهاي ناصحيح در برخي عزاداري‌هاي را استناد به منابع معتبر ديني، علمي و تأليفات صحيحي خواند كه بر مبناي حقايق نوشته مي‌شوند.

 وي گفت: اگر خوانندگان به اين اعتقاد برسند كه منابع و مطالب يك كتاب معتبرند، در پذيرش و رفتار به الگوهاي ارايه شده در آن اثر التفات بيشتري خواهند داشت.

وي با بيان اين كه نبايد به خاطر بيم افتادن در ورطه خرافات، از مقامات واقعی ائمه (ع) و امام حسین (ع) غافل شويم، بيان داشت: در اين كتاب نيز با استناد به منابع تأييد شده به پرسش های عمده درباره اين كه « آیا متون دینی، برگزاری مراسم عزا برای امام حسین را تأئيد مي كند؟ آیا عزاداري مخالفت ورزيدن با قضا و قدرالهي نیست؟ گریه و عزاداری برای اهل بیت چه فایده ای دارد؟ آیا چنین کارهایی موجب افسردگی و دوری جامعه از نشاط و سرزندگی نمی شود؟ » پاسخ‌هايي مناسب علمی ارايه ‌شده است.

پژوهشگر حوزه دين، تحليلي از شخصيت و قيام امام حسين(ع) را از مباحث اصلي اين كتاب عنوان كرد و گفت: خلق انوار پيامبران و ائمه(ع) قبل از اجساد آنها، شناخت خداوند از نگاه عرفاني امام حسين(ع)، موضوع برتري امام حسين(ع) بر امامان ديگر، كربلا و غلبه جنود عقل بر جنود جهل، عشق و عقل در شخصیت و قیام امام حسین (ع) ، جبر و اختیار در حادثۀ کربلا ، بداء و تغييرات غير حتمي، از ديگر مباحثي‌اند كه اين كتاب نگاه ويژه‌اي به آنها دارد.

وي با يادآوري اين كه نوشتار حاضر، كل سياست وهابيت درباره امام حسين(ع) و قيام ايشان را دسته‌بندي و پاسخگويي مي‌كند، گفت: بايد با آگاهي از مباني دين اسلام، شناخت اهداف معاندان و ستيزه‌جويان با اين دين آسماني، به مقابله با اهداف و دين‌سازي‌ آنها بپردازبم.

حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر ترخان ادامه داد: اكنون وهابيون در چند مرحله به تحریف آموزه‌ها و تاريخ اسلام مي‌پردازند و مي‌كوشند حق را وارونه جلوه دهند. نخستين گام آنها اين است كه مي‌كوشند با پوشاندن عيب‌ها و رذيلت‌هاي اخلاقي يزيد، فضایل امام حسین(ع) را انکار نمایند. انكار جنايت يزيد و استناد آن به ديگران، دومين مرحله از سياست‌هاي آنان به شمار مي‌رود.

وي اثبات جنايت يزيد و بيان توجيهاتي براي مبرا دانستن او از گناهاني كه انجام داده است را سياست سوم وهابيون در تهاجمات فكري و فرهنگي‌شان خواند و گفت: طرح سوالاتی از این دست که «آیا به راستی قاتل فرزند فاطمه (ع) یزید بوده؟ چرا یزید مورد لعن و سرزنش قرار می‌گیرد با این‌که او شخصی مجتهد بوده، به علاوه اگر جنایتی مرتکب شده با توبه و انجام کارهای نیک، هر گناهی بخشوده و تکفیر می‌گردد و تاریخ گزارش کرده است که یزید هم توبه کرده است و هم کارهای خوب فراوانی را انجام داده است» در راستای همین سیاست سوم ارزیابی می گردد.  

وی همچنین افزود: آنها در مرحله بعدي به چالش كشيدن مبحث عزاداري‌ها و بيان پرسش‌هايي درباره جواز عزاداري و نوحه‌سرايي براي ائمه و اهل‌بيت(ع) را در برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند. زير سوال بردن فلسفه گريه و عزاداري شيعه براي امام حسين(ع) از سياست‌هاي پاياني آنان در تخريب چهره اسلام و پيروان مکتب اهل بیت است.

حجت‌الاسلام والمسلمين ترخان آگاهي از اهداف و مسيرهايي كه معاندان براي ضربه زدن به اسلام در پيش گرفته‌اند و مسلح شدن به منابع غني و حقايق دين اسلام را از قوي‌ترين تسليحات در اين تهاجم فكري و فرهنگي خواند.

*******************

در آخرین روز از ماه دسامبر؛

نمایه خواندنی حضرت مسیح (ع) در پایگاه حوزه نت قرار گرفت

  در آستانه میلاد حضرت مسیح(ع) و آغاز سال جدید میلادی(2010) محققان و پژوهشگران مرکز       تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، اوصاف و خصوصیات این پیامبر اولوالعزم را در پایگاه اینترنتی حوزه قرار دادند.


به گزارش روز پنجشنبه نورسافت، مدیر پایگاه حوزه در این باره گفت: آنچه در این نمایه اینترنتی می خوانیم حول سه محور اصلی «آشنایی با مسیحیت»، «اسلام و مسیحیت» و «مقالات» با محوریت حضرت عیسی مسیح(ع) و حضرت مریم (س) تهیه و تنظیم شده است.

حجت الاسلام قاسم ترخان ادامه داد: در بخش آشنایی با مسیحیت که خود به دو بخش (1 و2) تقسیم می شود، دو مقاله وجود دارد که موضوعاتی از جمله عصر ظهور عیسی، پیشگویی ظهور، سرگذشت عیسی(ع)، یحیای تعمیددهنده، عیسای انقلابی، نفوذ در تشکیلات و پایه گذاری کلیسا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: کتاب مقدس، اناجیل، قرآن مجید و مسأله تحریف، اعتقادات، هفت آیین مقدس، علل انتشار مسیحیت، بروز اختلافات کلامی و مسیحیت در رم از دیگر عناوین بررسی شده در این دو مقاله است.

وی ادامه داد: «اسلام و مسیحیت» دومین نمایه این بخش می باشد که دارای هشت مقاله با عناوینی از جمله انجیل، اوصاف حضرت مریم(ع) در قرآن مجید، بشارت حضرت عیسی(ع) به آمدن حضرت محمد(ص) به روایت قرآن و حقوق بشر در مسیحیت غربی و اسلام می باشد.

مدیر پایگاه حوزه بیان داشت: سیمای محمد(ص) در تورات و انجیل، مسیح در قرآن، منظور قرآن از تورات و انجیل کدام است؟ از دیگر موضوعات مطرح شده در مقالات این نمایه است.

حجت الاسلام ترخان سومین نمایه دانشنامه اسلام و ادیان در بخش مسیحیت را «مقالات» عنوان کرد و افزود: انجیل توماس به روایت کشفیات نجع حمادی، انجیل، درآمدی بر تفکر تومائی نو، درآمدی بر شناخت کتاب مقدس، زمینه های بحث فلسفی در مسیحیت از جمله مطالب این بخش می باشد.

وی افزود: سنت ارتدکس، عهد جدید، تاریخ نگارش و نویسندگان، عیسی مسیح و اسطوره شناسی، عیسی و ادیان جهانی، مسیحیت از عیسی تا یوحنا، همچنین وحی از دیدگاه مسیحیت از دیگر عناوین این مقالات به شمار می رود.

علاقمندان می توانند جهت استفاده از مطالب این نمایه اینترنتی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Subjects/Subjects.aspx?id=4369

 

 

*******************

به همت پایگاه مجلات تخصصی نور؛

بیش از 1600 عنوان مقاله با موضوع کربلا در پایگاه نورمگز قرار گرفت

به همت محققان و پژوهشگران پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز) 1680عنوان مقاله با موضوع کربلا   به دو زبان فارسی و عربی جهت استفاده علاقمندان در این پایگاه قرار گرفت.


به گزارش نورسافت، این مجموعه مقالات به منظور  تسهیل در امر پژوهش و تحقیق محققان صورت پذیرفته است و علاقمندان می توانند با مراجعه به این پایگاه به نشانی  (http://www.noormags.com) و درج عنوان کربلا در قسمت جستجو به کلیه مقالات دسترسی پیدا کنند.

در این گزارش آمده است: شعر، تاریخ، تاریخ وهابیت، ویژگیهای اخلاقی دو جبهه حق و باطل، سرفصل هایی از حرکت سیاسی امام سجاد(ع) در نهضت کربلا، نگاهی کوتاه به نقش خواص در آغاز نهضت کربلا و عناوینی دیگر از جمله مطالب خواندنی این مقالات است.

پایگاه مجلات تخصصی علوم اسلامی و انسانی نور در حال حاضر بیش از 20 هزار شماره مجله درقالب 543 عنوان را جهت استفاده علاقمندان در خود جای داده است، بگونه ای که کاربران می توانند علاوه بر جستجو با دامنه های مختلف، ازامکان نقد مقالات، مشاهده نقد ديگران و دریافت مقالات موجود در هر مجله به صورت متن (Html) و تصویر(Pdf & Gif)  استفاده  نمایند.

*******************

به همت بخش ارتباطات و تبلیغات؛

جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از مرکز تحقیقات بازدید کردند

جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری ری با حضور در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از نزدیک با این مرکز و توانمندیهای آن آشنا شدند.

به گزارش نورسافت در این دیدار مدیر بخش ارتباطات و تبلیغات معاونت بازرگانی و خدمات فرهنگی، مرکز تحقیقات و برخی از تولیدات آن برای مدعوین معرفی کرد.

غلامرضا رحمانی به نرم افزار چند رسانه ای دانش نامه علوی اشاره کرد و گفت: این دانشنامه بزرگترین دائره  المعارف رایانه ای سخنان امام علی(ع) است که در راستای اشاعه فرهنگ اصیل اهل بیت(ع) و معارف ناب اسلامی توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به جامعه اندیشمندان و محققان ارائه شده است.

رحمانی گفت: این لوح فشرده دارای محتوا و امکانات مفید و نوینی است که با در بر داشتن 121 عنوان کتاب در 292 جلد درباره نهج البلاغه و غرر الحکم، بزرگ ترین دائره المعارف رایانه ای سخنان امام علی(ع) به شمار می رود.

مدیر ارتباطات و تبلیغات مرکز تحقیقات ادامه داد: به طور کلی، این برنامه رایانه ای شامل؛ 33 عنوان شرح و تعلیقه در 164 جلد به زبانهای فارسی و عربی، و نیز 27 ترجمه به زبانهای فارسی، انگلیسی و فرانسوی به همراه 7 شرح و ترجمه منظوم می باشد.

رحمانی خاطرنشان کرد: متن نهج البلاغه بر اساس پنج نسخه معتبر به نمایش گذاشته شده است و کاربر می تواند از قرائت کامل متن نهج البلاغه فیض الاسلام بهره مند شود.

وی افزود: ویژگیهای کارآمد این لوح فشرده موجب شد تا در دهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مورد تقدیر قرار گیرد و در نخستین دوره معرفی کتاب الکترونیکی سال، رتبه ممتازی را در گروه دین کسب نماید، همچنین نسخه سه زبانه " دانش نامه علوی" به نام " موسوعه نهج البلاغه" در  یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به کسب عنوان خادم القرآن مفتخر شود.

*******************

 

 

[ سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 16:4 ] [ zohreh jafari ]

 

منبع :سایت

http://p30city.net/showthread.php?t=482

http://www.ptech2005.blogfa.com/post-35.aspx

http://www.rasekhoon.net/Forum/ThreadShow-23293-1.aspx

با تشکر از خانم:منا فرمهینی فراهانی

 

گياهان حشره خوار

جانوران تندپا و چابك همچون غزال ها و يوزپلنگ ها، تنها موجودات زنده اين سياره نيستند كه براي حفظ بقاي خود به سرعت و تندي متكي اند، بلكه واقعيت آن است كه برخي از گياهان و قارچ ها نيز از همين تكنيك براي زنده ماندن و بقاي نسل خود بهره مي گيرند. به طور حتم تصاويري از گياهان گوشتخوار را ديده ايد؛ تصاويري كه در آنها برگ هاي آرواره مانند براي شكار حشره اي نگونبخت به انتظار نشسته و يا طعمه لذيذي را نصيب خود ساخته اند. اين گياهان با آرواره هاي ويه خود كه همان برگ هاي تغيير شكل يافته اند، قادرند در يك چشم بر هم زدن و در يك دهم ثانيه، حشرات نشسته در دام را اسير خويش سازند و از آنها به عنوان منبع غذايي استفاده كنند. برخي از گياهان نيز جنبش ها و تحركات برق آسايي را براي اهداف غير تغذيه اي به كار مي گيرند؛ به طوري كه در اين قبيل گونه هاي گياهي از حركات سريع براي انتشار دانه، گرده و يا دور كردن شكارچيان استفاده مي شود. ساختار بافت ها و اندام هاي گياهي در برخي موارد، داراي تفاوت هاي بسيار بارز و عميقي با گونه هاي جانوري است. براي مثال، همانطور كه مي دانيم ماهيچه و بافت هاي عضلاني در گياهان وجود ندارد، پس گياهان ياد شده چگونه مي توانند چنين حركات سريع و برق آسايي از خود نشان دهند؟ دو دانشمند به تازگي با بهره گيري از قوانين فيزيك، به تشريح و توصيف اصول مكانيكي ساختار اين قبيل گياهان پرداخته و نشان داده اند كه اين سرعت و حركت چگونه در پيكره آنها ظهور مي يابد. ماهادوان، پروفسور رياضيات كاربردي و مكانيك در دانشگاه هاروارد واقع در كمبريج ايالت ماساچوست آمريكا مي گويد: براي درك زيست شناسي، همواره بهتر است ابتدا قوانين اساسي و بنيادي موجود در اين حوزه را فرا گيريم؛ قوانين فيزيكي و شيميايي و نيز اصول رياضياتي كه جهان زنده بر پايه آن بنا شده است. وي و يكي از شاگردانش به نام اسكوتيم، با انتشار يافته هاي خود در شماره اخير مجله ساينس پرده از اسرار اين گياهان چابك برگرفته اند. آنها گياهان سريع را به دو گروه عمده تقسيم كرده اند: گياهاني كه سلول هاي خود را براي ايجاد حركت هاي سريع، متورم و چروكيده مي كنند و نيز گروه ديگر، گياهاني كه از تكنيك تورم و چروكيدگي براي رها سازي ناگهاني انري ذخيره شده استفاده مي كنند و اين عمل را در قالب يك حركت به اصطلاح قاپ زدن و در چنگ گرفتن براي به دست آوردن طعمه يا يك حركت انفجاري براي انتشار دانه ها و گرده ها انجام مي دهند. گياه Aldrovanda يا به اصطلاح گياه چرخ آبگرد كه عموزاده هاي گياه مگس گير ونوس است، به گروه نخست تعلق دارد. اين موجودات گوشتخوار بسيار كوچك و نازك هستند؛ به طوري كه سلول هاي آنان مي توانند به سرعت به وسيله جذب آب متورم شوند و كناره برگ ها را به يكديگر نزديك كنند و اين عمل را با چنان سرعت بالايي انجام دهند كه بي مهرگان آبزي موجود در اطراف گياه، فرصت و مجالي براي گريختن نيابند و به عنوان غذايي لذيذ در دام گياه گرفتار آيند. پروفسور ماهادوان تصريح مي كند: گياهان بزرگ تر نمي توانند اين عمل را با چابكي و با چنين سرعت بالايي انجام دهند و از خواص فيزيكي ويه آب و قابليت كشساني آن بهره كافي را ببرند. به گفته وي، مگس گير ونوس در گروه دوم از اين گياهان چابك و شكارچيان سريع جاي مي گيرد. اين گياهان داراي برگ هايي به شكل عدسي هستند كه به طرف داخل خميدگي يافته اند و به هنگام قرارگيري به روي يكديگر، محفظه بسته اي را به مانند يك قفس و تله براي طعمه خويش پديد مي آورند. هنگامي كه يك مگس، عنكبوت يا هر حشره كوچك ديگري روي برگ هاي اين گياه گوشتخوار گام مي نهد، ماشه برگ را تحريك مي كند و سرانجام آنها را مي چكاند و به اين ترتيب، برگ ها به سرعت با جذب آب فراوان به درون سلول هاي خود، متورم مي شوند و نيروهاي وارده از اين جريان به برگ، موجب قرارگيري دو برگ روي يكديگر و بسته شدن محفظه خواهد شد. همانطور كه روشن است، در پايان اين عمليات گياه مي تواند از طعمه به دام افتاده، براي تغذيه استفاده كند. كارل نيكلاس، زيست شناس گياهي دانشگاه كورنل در نيويورك تاكيد مي كند: سيستم هاي طبقه بندي جديد، روش هاي رياضياتي مطلوبي براي توصيف پديده اي كه انسان ها سال هاي متمادي شاهد آن بوده اند را در اختيارمان قرار مي دهد و به كمك اين ابزار مي توان بيش از پيش پرده از اسرار اين موجودات شگفت انگيز برگرفت. ماهادوان و همكارانش چندي پيش نتايج تحقيقات خود را در زمينه رفتار تغذيه اي گياه مگس گير، در ورنال نيچر منتشر كرده بودند و اينك انتشار نتايج تحقيقات جديد آنان مي تواند با تكميل يافته هاي پيشين، پنجره جديدي را به دنياي گياهان و اسرار نهفته در آن بگشايد و جنبه هاي تاريك رفتار اين گونه هاي زنده را روشن سازد. بر اساس يافته هاي اين دانشمندان، حركت آب در درون سلول ها با ويگي هاي فيزيكي منحصربه فرد آن، سيگنال هاي الكتريكي و نيز رهاسازي انري ذخيره شده و نهفته در سلول ها، سه پايه فيزيكي كليدي و مهم براي ظهور گياهان چابك و شكارچيان سريع در جهان گياهي است.

 

. در اینجا به معرفی چهار نوع  از مشهورترین انواع گیاهان حشره خوار می پردازم:

 

 گیاه کوزه ای:

                                  

گیاه کوزه ای (pitcher-plant) دارای گونه های بسیار متنوع و از بزرگترین انواع گیاهان حشره خوار محسوب می شود. و ارتفاع بعضی از گونه های آن گاهی به ۶۰ سانتیمتر می رسد. این گیاه بیشتر در مردابها و لجنزارها می روید و هر گیاه دارای یک ساقه بلند و صاف و یک گل بزرگ با گلبرگهای سرخ و مادگی چتر مانند است که در تابستان می شکفد.

 کوزه های این گیاه، در واقع برگهای آن هستند که دورتا دور این ساقه و نزدیک به زمین قرار دارند. این برگها لوله ای و به شکل کوزه ای دهان گشاد هستند. هر گیاه در اواسط بهار ۵ یا ۶ برگ جدید می دهد که هر ۱۵ روز یکی از آنها باز می شود. در پایان تابستان تمام برگها رشد کرده و کامل می شوند و در طول زمستان و حتی تا تابستان بعدی، باقی می مانند.

 این برگها آب را در خود نگه می دارند. شهد گیاه در اطراف کلاهک و دهانه کوزه ترشح می شود و حشرات را به سوی خود جلب می کند، حشره با رسیدن بر روی برگ به درون کوزه حرکت می کند، تارهای مو مانند که به سمت پایین متمایل هستند و سطح لغزنده کوزه، حشره را به پایین هدایت می کند و این شکار نگون بخت که نمی تواند از کوزه خارج شود، در آب موجود آن غرق می شود.

 برگ کوزه ای منزلگاه موجودات بسیار ریز مانند تک یاخته ها، کرمهای بسیار کوچک و سخت پوستان ذره بینی آبزی است. لارو سه نوع حشره هم در این کوزه ها زندگی می کنند که همه اینها همزیستان گیاه هستند و همراه با باکتریها، کار هضم حشره شکار شده را بر عهده دارند. در اوایل تابستان، حشرات بالغ از برگهای کهنه خارج شده و در برگهای تازه تخم گذاری می کنند. برگ کهنه که هضم کننده هایش را از دست داده، می میرد و برگهای تازه جایگزین آن می شوند.

 

۲دروزرا (Drosera) یا شبنم خورشید :(sundew)

                              

این گیاه در بسترهای خزه خشک شده می روید. دروزرا از بالا شبیه یک قطره درشت سرخرنگ و براق به عرض ۵ تا ۱۰ سانتیمتر است. برگهای گرد و پهن آن که هر یک بر روی ساقه ای جداگانه قرار گرفته، سرخ و کرک دار هستند و قسمت پایین آنها و ساقه سبز رنگ است. گل این گیاه سفید رنگ است و بر روی ساقه ۱۰ سانتیمتری که از میان رستنگاه ساقه های برگها خارج می شود، می شکفد.

 این گیاه نیز برای شکار حشرات از برگهای خود استفاده می کند. تارهای متعدد سوزنی شکل بر روی برگ وجود دارند که نوک هر یک از آنها یک قطره ماده چسبناک وجود دارد که شبیه قطره شبنم یا شهدی شیرین به نظر می رسد. این قطره ها، حشراتی چون پشه، مگس و انواع حشرات دوبال را به سوی خود جذب می کند. فرود حشره بر روی یک قطره، موجب چسبیدن او بر آن شده و حشره با تقلا برای آزاد شدن، بیش از پیش خود را به دام می اندازد.

 پس از اینکه حشره تسلیم شد، تارها به ترشح شیره ای پر از آنزیم می پردازند که حشره را هضم و جذب می کند. گاهی تمام برگ به آهستگی به دور شکار می پیچد و کار هضم حدود ۲ روز طول می کشد. سپس برگ گشوده شده و باقیمانده حشره همراه با باد از برگ جدا می شود.

 

 -۳باترورت (Butterwort) یا گیاه کره ای:

                             

باترورت یکی از نامتعارف ترین گیاهان حشره خوار است. این گیاه بر روی شکاف سنگها و صخره ها می روید. باترورت گلهایی ظریف و زیبا - معمولا به رنگ بنفش و آبی- دارد که در ماههای آخر بهار می شکفند. باترورت نام خود را به خاطر برگهایی که به نظر چرب و "کره ای" شده اند به دست آورده است. برگهای این گیاه به صورت مجموعه ۳ تا ۶ تایی و در گونه هایی بسیار بیشتر- بر سطح زمین می روید. با بررسی دقیق متوجه خواهید شد که برگها دارای دو نوع غده ترشحی هستند. غدد برآمده ای که کار ترشح ماده چسبناک و کره ای را بر عهده دارند و غدد کوتاهی که مواد هضم و جذب کننده را ترشح می کنند.

این دو غده بویی ایجاد می کنند که مگها، شته ها و شش پایان را به تله چسبناک جذب می کند. حشره ای که به دام بیافتد، با تقلا برای رهایی، موجب ترشح شیره هضم کننده می شود. برگها به آهستگی لوله می شوند و حشره را هضم و جذب می کنند.

 ۴ بلدرورت :(bladderwort)

                                   

بلدرورت یا گیاه مثانه دار در برکه ها، دریاچه ها و نهرهایی با جریان آب آهسته و در کل در آبهایی با عمق کمتر از ۶۰ سانتیمتر یافته می شود. این گیاه بدون ریشه در نزدیکی سطح آب شناور می شود و شاخه های آن تا ۹۰ سانتیمتر و بلندتر رشد می کند و ساقه های آن پر برگ هستند. این ساقه ها تا ۲۰ سانتیمتر بالای سطح آب رشد می کنند و خوشه هایی از گلهای زرد رنگ که شبیه گل میمون هستند، بر آنها می شکفد. ساقه های زیرآبی منشعب شده و برگهای نخ مانند بسیار از آنها جوانه می زند. این برگها دارای کیسه های کوچک و سبکی هستند که مثانه یا bladder نام دارند. مثانه های جوان شفاف هستند و به تدریج تیره می شوند. هر مثانه در واقع تله ریز و تو خالی است که ورودی آن یک طرفه است.

 اگر یک حشره آبزی کوچک یکی از چهار تار محرک این مثانه را لمس کند، در تله باز میشود و مانند یک جارو برقی، حشره به داخل این کیسه مکیده شده و درب تله در یک چشم برهم زدن حدود یک ۱۵ هزارم ثانیه - بسته می شود.

 ساقه ها که دارای غدد ترشح آنزیم هستند، کار هضم و جذب طعمه را بر عهده دارند. مثانه پس از یک یا دو ساعت آماده شکار طعمه جدید خواهد بود.

 

 

 

[ سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 16:0 ] [ zohreh jafari ]

باتشکر از خانم بازوند

زيست فناوري

زیست فناوری از جمله واژه‌های پر سرو صدای سالهای اخیر است.این واژه را درست یا نادرست به مفهوم همه چیز برای مردم بکار می‌برند. زیست فناوری را در یک تعریف کلی به کارگیری اندامگان یا ارگانیسم یا فرایندهای زیستی در صنایع تولیدی یا خدماتی دانسته‌اند. تعریف ساده این پدیده نوین عبارت است از دانشی که کاربرد یکپارچه زیست شیمی ، میکروب شناسی و فناوریهای تولید را در سیستمهای زیستی به دلیل استفاده‌ای که در سرشت بین رشته‌ای علوم دارند مطالعه می‌کنند.در تعریف دیگر زیست فناوری را چنین تشریح کرده‌اند:
فنونی که از موجودات زنده برای ساخت یا تغییر محصولات ، ارتقا کیفی گیاهان یا حیوانات و تغییر صفات میکروارگانیسمها برای کاربردهای ویژه استفاده می‌کند.زیست فناوری به لحاظ خصوصیات ذاتی خود دانشی بین رشته‌ای است. کاربرد اینگونه دانشها در مواردی است که ترکیب ایده‌های حاصل در طی همکاری چند رشته به تبلور قلمرویی با نظام جدید می‌انجامد و زمینه‌ها و روش شناسی خاص خود را دارد و در نهایت حاصل بر هم کنش بخشهای گوناگون زيست شناسي و مهندسی است. زیست فناوری در اصل هسته‌ای مرکزی و دارای دو جزء است: یک جزء آن در پی دستیابی به بهترین کاتالیزور برای یک فرایند یا عملکرد ویژه است و جزء دیگر سیستم یا واکنشگری است که. كاتاليزورها در آن عمل می‌کنند

پیدایش زیست فناوری

بر اساس گزارشات سازمان ملل، حدود 800 ميليون نفر از جمعيت جهان (14 درصد) دچار فقر غذايي هستند كه تا سال 2020 به يك ميليارد نفر خواهند رسيد. تخريب روزافزون جنگل‏ها، مراتع و فضاي سبز، گسترش بيابان‏ها، نابودي گونه‏هاي متنوع گياهي و جانوري، مقاوم شدن آفات و عوامل بيماري‏زا به سموم و بروز بسياري مسائل جدي ديگر هر روز ابعاد گسترده‏تري مي‏يابد.

از سوي ديگر، بشر با استفاده نسبتاً كامل از امكانات موجود، امروزه براي افزايش توليدات كشاورزي با محدوديت منابع روبرو مي‌باشد. بنابراين رشد سريع جمعيت و محدوديت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگي و كمبود امكانات بهداشتي مواجه نموده است. از طرفي، فناوري‌هاي سنتي و بومي كشاورزي به مرز محدوديت‏هاي خود نزديك شده‏اند و انسان نيازمند بكارگيري فناوري‌هايي است كه از پتانسيل بيشتري برخوردار باشند.
در چنين شرايطي، فناوري‌هايي مورد نياز هستند كه قابليت توليد گياهان، دام‏ها و بطور كلي موجوداتي با ويژگي‌هاي برتر را داشته باشند، گياهاني با قابليت تحمل به تنش‏هاي زيستي و بطور اخص شوري و خشكي توليد كنند، دام‏ها را به شيوه‏اي دقيق و كيفي در مقابل بيماري‌هاي مهلك ايمن نمايند و در نهايت امنيت غذايي و به تبع آن امنيت اقتصادي و اجتماعي را به ارمغان آورند. نمونه بارز چنين فناوري‌هايي، "فناوري زيستي (بيوتكنولوژي)" است كه قابليت بهبود ژنتيك گياهان زراعي و باغي، دام‏، آبزيان و بطور كلي سازواره‏ها (ارگانيزم‌ها) و ريزسازواره‏ها (ميكروارگانيزم‌ها) را داراست.

http://bio.itan.ir

سابقه استفاده ازميكروارگانيسمها برای تولید مواد خوراکی نظیر سرکه ، ماست و پنیر به بیش از 8 هزار سال قبل برمی‌گردد. نقش میکروارگانیسمها در تولید الكل وسركه در قرن پیش زمانی کشف شد که گروهی از بازرگانان فرانسوی در جست و جوی روشی بودند تا از ترش شدن شراب و آبجو ضمن حمل آنها با کشتی به نقاط دور جلوگیری کنند. آنان ازلويي پاستور تقاضای کمک کردند.لویی پاستور پی برد که مخمرها در خلا قند را به الکل تبدیل می‌کنند. این فرایند بی هوازی تخمیر نام دارد. و نیزدریافت که ترشیدگی و آلودگی بر اثر فعالیت دسته باکتری اسيد استيك که الکل را به سرکه تبدیل می‌کند روی می‌دهد.

لویی برای از بین بردن این مشکل فرایندپاستوریزه کردن را موثر دانست که عبارت بود از گرمایش نوشیدنیها نظیر شیر یا غذاهای جامد نظیر پنیر یا گوشت حیوانات وحشی به منظور از بین بردن میکروارگانیسمهای مضر یا غیر ضروری و یا تعیین سرعت تخمیر از طریق اعمال حرارت معین. پاستور همزمان با این موضوع میکروبیولوژی کاربردی را پایه گذاری کرد و دریافت که بسیاری از میکروارگانیسمها اگر چه در انسان و سایر موجودات زنده ایجاد بیماری می‌کنند یکی از مهمترین عوامل تغییر مواد در طبیعت هستند. مثالهایی از کاربرد زیست فناوری:

 

 

1- استفاده از بيوتکنولوژي در صنعت دامپروري

2- فرآورده‌ها و محصولات ميکروبي

2-1- بيومس ميکروبي

2-2- صنايع تخميري بيوتکنولوژي

3- بيوتکنولوژي غذايي

4- بيوتکنولوژي دريايي

5- توليد متابوليت‌هاي ثانوية گياهي (شامل داروهاي گياهي)

6- كاربرد بيوتكنولوژي‌ در بخش‌ جنگل و مرتع

7- کاربرد بيوتکنولوژي در باغباني

Blogskin.ir

در زمینه کاربردهای بیوتکنولوژی می‌توان به دو مثال زیر اشاره کرد.

·         می‌توان به تولید هورمون پروتئینی انسولین با استفاده از سلولهای باکتری اشاره کرد. ژن کد کننده این هورمون با استفاده ار تکنیکهای جدید در داخل پلاسمیدهای ویژه‌ای به درون باکتریها انتقال یافته و بیان می‌شوند. در وهله بعد می‌توان پروتئین مورد نظر را که توسط باکتریها بطور انبوه تولید می‌شود استخراج کرد و پس از خالص سازی در اختیار بیماران دیابتی قرار داد.

·  مثال دیگر تولید گیاهان مقاوم به حشرات است. امروزه مشخص شده است که پروتئینهای خاصی که از باکتری باسیلوس توریژنسیس استخراج می‌شود به دستگاه گوارش حشرات چسبیده و مانع جذب مواد غذایی می‌شود. در واقع پروتئینهای این باکتری برای حشرات سمی هستند. ژنهای کد کننده این پروتئینها را استخراج کرده و به ژنوم گیاهان مهم کشاورزی می‌افزایند. با بیان این ژن در داخل گیاهان این پروتئین سمی برای حشرات تولید می‌شود. حشراتی که به گیاه حمله کنند توسط این پروتئین از بین خواهند رفتdaneshnameh.roshd.ir

بيوتكنولوژي گياهي

بيوتكنولوژي گياهي علم جديدي است كه در سال ۱۹۸۳ با توليد اولين گياه تراريخته توتون كه يك ژن برگرفته از يك باكتري را بيان مي­كرد، متولد شد. از آن پس شاهد ظهور گياهان تراريخته گوناگون و بالا رفتن توانايي توليد اينگونه گياهان بوده­ايم. اولين گياهان تراريخته فقط به بيان يك ژن مي­پرداختند كه اين ژن­ها اغلب نشانگرهاي قابل مشاهده بودند. پس از آن نسل دوم اين گياهان به بيان ژن­هايي مي­پرداختند كه صفات ساده زراعي مانند تحمل به علف­كش­ها و آفات را رمز مي­كردند و نسل سوم گياهان تراريخته توليد شده، صفات چند ژني مانند مسيرهاي پيچيده متابوليك بيان مي­شد. در زيست­ فناوري گياهي كار بر روي صفاتي كه براي كشت و كار كشاورزان مناسب بودند رفته رفته كنار گذاشته شده و  توليد محصولاتي با كيفيت و ارزش بالاتر براي مصرف­كنندگان از اولويت بيشتري برخوردار شده است. ابعاد اقتصادي بيوتكنولوژي در حوزه كشاورزي بسيار چشمگير بوده است. بسياري از صاحب‌نظران معتقدند سده بيست­ويكم، قرن حاكميت و شكوفايي فناوري زيستي است و اين فناوري را عامل دومين انقلاب سبز در آينده به حساب مي‏آورند. به مدد اين فناوري نوين، پتانسيل قابل‌توجهي در علوم زيست‏شناسي پايه، صنايع كشاورزي، پزشكي و داروسازي، فرآوري غذايي و صنايع شيميايي پديد آمده است.

كاربرد بيوتكنولوژي در كشاورزي به خصوص براي كشورهاي در حال توسعه، چشم‌انداز روشن و بسيار اميدوار‌كننده‌‌اي ترسيم نموده است. طبق‌ مطالعه‌اي‌ كه‌ در سال‌ 1985 صورت‌ گرفت‌، تأثير بيوتكنولوژي‌ بر كشاورزي در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، در سال‌ 2008 احساس‌ خواهد شد. طبق‌ گزارش‌ سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD) در دهة‌ 1980، ميزان‌ اكتشافات‌ در مورد بيوتكنولوژي‌ موادغذايي‌ و كشاورزي‌، سريع‌تر از آن‌ بود كه‌ تصور مي‌رفت‌. بازار جهاني بيوتكنولوژي كشاورزي در سال 1997 حدود 4 ميليارد دلار بود و در سال 2002 حدود 4،8 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. امروزه دولت‌ها و صنايع به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد‌ مردم‌ را بيشتر با بيوتكنولوژي‌ كشاورزي‌ آشنا كنند و براي اين‌‌كار، همكاري‌ متخصصين‌ و علاقه‌مندي‌ غيرمتخصصين‌ و اعتماد مردم‌ را لازم‌ مي‌دانند‌.

بيوتكنولوژي امكاناتي را فراهم مي‏آورد كه از طريق روش‏هاي سنتي قابل دسترس نيستند. لذا بكارگيري اين فناوري در كشاورزي مي‌تواند با هدف بهره‏وري بيشتر از منابع موجود، كشاورزي پايدار، سلامت محيط‏زيست و در جهت كمك به روش‏هاي سنتي "به‏نژادي"، موثر واقع شود. به طور كلي، استفاده از فناوري‌زيستي در كنار روش‏هاي سنتي (كلاسيك) باعث تسريع در دستيابي به اهداف "به‏نژادي" و تأمين احتياجات كمي وكيفي بشر در آينده خواهد‏ بود. در عين حال هيچگاه نبايد اين فناوري به عنوان جايگزين روش‏هاي سنتي و معمول "به‏نژادي" قلمداد شود، بلكه اين دو مكمل يكديگر هستند

http://bio.itan.ir

بيوتكنولوژي گياهي در نقطه عطف تاريخي خود قرار گرفته است. گرايش به مهندسي ژنتيك در بيوتكنولوژي گياهي دو ديدگاه كاملاً متضاد را پديد آورده است: نخست كساني كه تصور مي­كنند اين موضوع قابليت ايجاد انقلاب سبز بعدي را دارد و آنهايي كه مهندسي ژنتيك را به شدت خطرناك مي­دانند. البته براي بررسي مزايا و خطرات مهندسي ژنتيك به اطلاعات دقيق نياز است  و در اين زمينه بايد بر مبناي حقايق و واقعيت­هاي موجود به مردم و جامعه اطلاع رساني نمود.

 نقطه شروع درك مفهوم بيوتكنولوژي گياهي در متن تاريخچه اصلاح گياهان قرار گرفته است. بنابراين براي اين منظور بايد مروري كلي بر ژنتيك كلاسيك و اصلاح سنتي گياهان داشته باشيم كه در حقيقت پايه و اساس بيوتكنولوژي گياهي نوين مي­باشند. بيوتكنولوژي گياهي شامل موضوعاتبين رشته­اي سنتي و نوين گوناگوني مي­باشد كه در كنار يكديگر با فراهم كردن ابزارهاي مولكولي، بيوشيميايي، فيزيولوژيكي و بيوفيزيكي, در جهت برآوردن يك هدف اصلي عمل مي­نمايند. سرعت بخشيدن به اصلاح سنتي و توليد گياهاني كه با داشتن خصوصياتي باعث افزايش محصول در قالب يك برنامه پايدار مي­شوند. اين اشتباه است كه فكر كنيم بيوتكنولوژي گياهي يك سيستم يا مجموعه­اي از سيستم­ها و موضوعات است كه  مي­خواهد جايگزين برنامه­هاي سنتي اصلاح گياهان زراعي شود. به طور خلاصه اين فناوري مجموعه­اي از ابزارهاي پيشرفته و مناسب را در اختيار اصلاحگران گياهان قرار مي­دهد تا بتوانند گياهان بهتري توليد و تكثير نمايند. در اين جهت بيوتكنولوژي گياهي يك قسمت از مجموعه تلاش­هاي بشر به منظور انتخاب، اهلي كردن و بهبود گياهان زراعي مي­باشد.

منبع: Handbook of Plant Biotechnology (2004), WILEY

حوزه­هاي مختلف بيوتكنولوژي گياهي نوين


به‌طور كلي بيوتكنولوژي نوين از سه ابزار مهم زير در زمينه كشاورزي بهره مي‌گيرد:

الف) مهندسي ژنتيك و دي-ان-آي نوتركيب

ب) كاربرد نشانگرهاي مولكولي (پروتئين و دي-ان-آ)

ج) كشت سلول‌ها، ‌اندام‌ها و بافت‌هاي گياهي

لازم را به عمل آورند.

الف) مهندسي ژنتيك و دي‌ان‌آي نوتركيب

مهندسي ژنتيك، پيچيده‌ترين شاخه بيوتكنولوژي است كه روش‌‌هاي مبتني بر ژنتيك سلولي و مولكولي، نشانگرهاي مولكولي، كشت سلول و بافت، ميكروبيولوژي و بيوشيمي را در بر مي‌گيرد. به طوركلي مهندسي ژنتيك شامل استفاده از روش‌هاي انتخاب ژن موردنظر، جداسازي، خالص‌سازي، تكثير و انتقال ژن‌ها و ارزيابي بروز آن‌ها در موجود زنده مي‌‌باشد. اين فناوري امكاناتي را فراهم مي‌آورد كه با روش‌هاي سنتي (كلاسيك) امكان‌پذير نيست.

مهندسي ژنتيك با رفع مشكل محدوديت تلاقي‌هاي جنسي توانسته است انتقال مستقيم و سريع ژن‌هاي جديد يا تغييريافته از منابع مختلف شامل گونه‌هاي گياهي، حيوانات،‌ باكتري‌ها، ويروس‌ها و قارچ‌ها به يكديگر و از جمله گياهان را فراهم آورد؛ در حالي كه اين كار با روش‌هاي معمول و كلاسيك به‌نژادي امكان‌پذير نيست. اين فناوري حتي مي‌تواند ژن‌هاي مصنوعي طراحي نمايد و به موجودات انتقال دهد. بنابراين تنوع در خزانه ژني (gene pool) را افزايش مي‌‌دهد.

به طور كلي دامنه مطالعات و كاربردهاي مهندسي ژنتيك شامل موارد زير مي‌‌باشد:

1-گياهان تراريخته (Transgenic Plants) و اهميت اقتصادي آن‌ها:

2- مبارزه با علف‌هاي هرز

3- ‌بهبود كيفيت غذايي

4- تحمل نسبت به تنش‌هاي محيطي

5- توليد مواد دارويي از گياهان

6- توليد آنزيم‌ها و فرآورده‌هاي صنعت

7- كاهش نياز گياهان به كودهاي شيميايي

ب) كاربرد نشانگرهاي مولكولي (پروتئين و دي.ان.آ)نشانگرهاي مولكولي، يك وسيله و ابزار مفيد و دقيق مي‌‌باشند كه روش‌‌هاي مبتني بر استفاده از آن‌ها به عنوان مكمل روش‌هاي سنتي و كلاسيك در سرعت بخشيدن به برنامه‌هاي به‌نژادي، افزايش دقت و صرفه‌جويي در نيروي كار و هزينه‌ها نقش چشمگيري دارند. پيدايش تكنيك PCR و نشانگرهاي مولكولي دي‌ان‌آ در اوايل دهه 80 ميلادي و تكامل تدريجي آن‌ها به كمك ابداع ابزارها و وسايل نوين پيشرفته باعث گرديد كه مفاهيم ژنوميكس، بيوانفورماتيكس و پروتئوميكس در اواسط دهه 90 به عرصه بيولوژي مولكولي وارد شوند و باب‌هاي جديدي از كاربردهاي بيوتكنولوژي نوين گشوده شود. مجموعه اين دستاوردها موجب شد كه پايان قرن بيستم با اتمام پروژه‌هاي بررسي ژنوم چندين موجود و از جمله انسان، آرابيدوپسيس و برنج مصادف شود.

اگرچه برخي از متخصصين، نشانگرهاي بيوشيميايي شامل آيزوزايم‌‌ها و پروتئين‌هاي كلي و ذخيره‌اي را كه از اواسط دهه 1950 ميلادي معرفي شده‌اند به عنوان نشانگرهاي مولكولي مي‌شناسند، اما امروزه واژه نشانگرهاي مولكولي بيشتر با نشانگرهاي دي‌ان‌آ مترادف مي‌باشد.

انواع مختلفي از نشانگرهاي مولكولي دي‌ان‌آ (DNA) تا به امروز معرفي شده‌اند و دقيق­ترين ابزار را براي بررسي ساختار ژنتيكي موجودات فراهم نموده‌اند. نشانگرهاي اراف‌ال‌پي (RFLP)، رپيد (RAPD)، SSR، AFLP ،STMS، ESTs و ALP از مهمترين نشانگرهاي دي‌ان‌‌آ محسوب مي‌شوند.

ج) كشت سلول‌‌ها و بافت‌هاي گياهي

كشف پديده توتي پوتنسي (Totipotency) يا توانايي يك سلول در ايجاد يك موجود كامل باعث شد تا در اواخر دهه 1960 ميلادي روش‌هاي كشت سلول، بافت‌‌ها و اندام‌‌هاي گياهي توسعه يابند. اين روش‌ها به نام كشت بافت موسوم مي‌‌باشند. فنون كشت سلول و بافت در اواخر دهه 70 توسعه يافتند و تكثير گياهان با روش مذكور از اوايل دهه 80 ميلادي رايج شد. همچنين توسعه روش‌هاي انتقال ژن و مهندسي ژنتيك و ايجاد گياهان و جانوران تراريخته بدون فنون كشت سلول و بافت امكان‌پذير نبود. شناخت سريع كاربردهاي وسيع فنون كشت بافت توسط متخصصين موجب گرديد تا اين فنون به‌سرعت گسترش يابند. به طوري كه شايد امروزه از فعاليت‌‌هاي ساده و معمول بيوتكنولوژي به‌خصوص براي به‌نژادي گياهان به‌شمار مي‌‌آيند.

بسياري از كاربردهاي كشت بافت گياهي در زمينه اصلاح و بهبود گياهان كشاورزي از اواخر دهه 1980 ميلادي در سطح وسيع جنبه كاربردي پيدا نموده‌‌اند. برزيل به كمك فنون كشت بافت توانسته است رقم‌‌هايي از نيشكر بدست آورد كه عملكرد بيشتري دارند و به علف‌‌كش نيز مقاوم هستند. كشور مكزيك در زمينه كشت بافت براي توليد ميوه‌‌جات و گل‌هاي زينتي براي صادرات فعاليت مي‌‌كند. هلند سالانه مقادير بسيار زيادي بذر سيب‌‌زميني عاري از ويروس و انواع گل‌‌هاي زينتي را كه از طريق ريزازديادي تكثير شده‌‌اند به كشورهاي ديگر صادر مي‌‌كند. رقم گندم زيائويان6 (Xiaoyan6) در چين از تلاقي T. aestivum x Agropyron elongatum و بكارگيري فن نجات جنين توليد شده است كه 38 ميليون هكتار سطح زيركشت دارد و افزايش عملكرد ناشي از آن حدود 16 ميليون تن (420 كيلوگرم در هكتار) بوده است.

يك شركت چند مليتي با استفاده از روش‌‌هاي كشت بافت و سلول، ساليانه بيش از يك ميليون اصله نهال نخل روغني توليد و تكثير مي‌نمايد و به كشورهاي جهان سوم صادر مي‌‌كند. سرعت عمل، خالص بودن و سالم بودن باعث مي‌‌شود محصول (در مقايسه با كشت و تكثير معمولي نخل) حدود 30 درصد افزايش يابد. در كره از طريق كشت بافت سيب‌زميني طي سال‌هاي 1981 تا 1986 ميزان محصول از 12 به 26 تن در هكتار رسيده است.

برخي از كشورها از كشت بافت و روش Cryopreservation (نگهداري بافت‌‌هاي زنده گياهي در شرايط سرماي زياد) براي استفاده در بانك ژن نگهداري طولاني مدت جهت حفظ ذخاير ژنتيكي گياهاني كه از طريق غيرجنسي تكثير مي‌‌شوند و يا نگهداري بذور آن‌ها به روش‌‌هاي معمول در بانك ژن مشكل و پرهزينه مي‌‌باشد، استفاده نموده‌اند.

http://bio.itan.ir

[ شنبه دوازدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 16:49 ] [ zohreh jafari ]
با سلام نظر به اینکه با وجود حضور بنده در روز چهارشنبه ۹/۹ تا ساعت۱۳ در دانشگاه عدهای از دانشجویان امکان ارائعه سمینار مربوط به تحقیق یا پاسخ به سوالات خود را نداشته اند به اطلاع می رساند روز۲۲/۹ دانشگاه هستم لکن حتما از طریق ایمیل یا وب در صورت نیاز به ارائه سمینار به بنده اطلاع نمایید  ضمنا از آقای لطفی ایمیلی به بنده ارسال نشده
[ جمعه یازدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 22:19 ] [ zohreh jafari ]
با تشکر از آفای عبدالکریمی  در تنظیم مطالب زیر منتظر ارسال ادامه مطالب هستیم:

 خواص های فراوان گیاه Ginko biloba :این گیاه ترکیبات شیمیایی بسیار خاصی دارد که بعضی توانایی آسان کردن گردش خون...افزایش ادراک...توانایی افزایش حافظه ی کوتاه مدت تا 40% و بصورت آنی...و حتی از بین بردن وز وز گوش را داراست...این گیاه از نظر اثر بر روی حافظه بسیار موثر تر از کندر آویشن و اسطوخودوس و دیگر گیاهان بومی ایران است و حتی از گیاه جینگ سینگ که بومی ایران نیست اثر بیشتری دارد...هم اکنون پودر و اصاره این گیاه بصورت قرص حتی در ایران بسته بندی میشود اما نمونه های خارجی هم در داروخانه ها عرضه میشود که بسیار خالص و موثر تر هستند و با قیمت بسیار گران و حتی تا 50 هزار تومان 20 هزار تومان برای یک جهبه هم به فروش میرسد...ا

[ جمعه یازدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 19:5 ] [ zohreh jafari ]
منبع:www.mit-dna.mihanblog.com

هوش در گیاهان

مقدمه

یکی از تفاوت‌‌های آشکار بین ما جانوران و خویشاوندان سبز رنگ دورمان ، یعنی گیاهان ، میزان جنبش و جابه‌جایی ماست. ما پذیرفته‌ایم که هوش را از روی کارها بسنجیم، زیرا کارهایی که انجام می‌دهیم نشان می‌دهند که در مغز ما چه می‌گذرد. بنابراین، چون گیاهان خاموش و بی‌جنبش به چشم می‌آیند و در یک جا ریشه دوانده‌‌اند، زیاد تیز هوش و زرنگ به نظر نمی‌رسند. اما گیاهان نیز جنبش دارند و به برانگیزاننده‌های پیرامون خود پاسخ می‌دهند.

گیاهان با حساسیت چشمگیری دست‌کم 15 متغیر محیطی گوناگون را پیوسته بررسی می‌کنند. آن‌ها می‌توانند این پیامهای ورودی را پردازش کنند و با کمک دسته‌ای از مولکول‌ها و راه‌های پیام‌رسانی ، خود را برای پاسخ درست آماده سازند. بنابراین ، توان محاسبه‌‌گری گیاهان بی‌مغز شاید به اندازه‌ بسیاری از جانوران بامغزی باشد که می‌شناسیم. ساقه‌ در حال رشد می‌تواند با کمک پرتوهای قرمز دور(مادن قرمز) ، نزدیک‌ترین همسایه‌های رقیب خود را حس کند و پیامد کارهای‌ آن‌ها را پیش‌بینی کند و اگر لازم باشد، به شیوه‌ای از رخ‌دادن آن پیامدها پیش‌گیری کند.

برای مثال ، هنگامی که همسایه‌های رقیب به نخل (Stilt) نزدیک می‌شوند همه‌ گیاه به سادگی جابه‌جا می‌شود. ریزوم برخی گیاهان علفی با رشد کردن به سوی بخش بدون رقیب و یا سرشار از مواد غذایی ، جای زندگی خود را بر می‌گزیند. سس که نوعی گیاه انگل است، طی یک یا دو ساعت پس از نخستین برخوردش با گیاه میزبان ، توانایی بهره‌برداری از آن را می‌سنجد. خلاص ه، گیاهان می‌توانند ببینند، بچشند، لمس کنند، بشنوند و ببویند.

دوری از سایه

ساقه‌ در حال رشد می‌تواند با کمک نور قرمز دور ، نزدیک‌ترین همسایه‌های رقیب خود را حس کند و پیامد کارهای‌ آن‌ها را پیش‌بینی کند و اگر نیاز باشد، به شیوه‌ای از رخ‌دادن آن پیامدها پیش‌گیری کند. این فرایندها را مولکول‌هایی به نام فیتوکروم میانجی‌‌گری می‌کنند. فیتوکروم‌ها ، گیرنده‌ها و حسگرهای نور در گیاهان هستند. هر فیتوکروم از یک بخش دریافت‌کننده‌ نور و یک بخش دگرگون‌کنند‌ی پیام تشکیل شده است.

بخش دریافت‌کننده‌ نور ساختمان تتراپیرولی دارد و از راه اسید آمینه‌ سیستئین به بخش دگرگون‌کننده‌ که گونه‌ای پروتئین است، پیوند می‌شود. فیتوکروم در پاسخ به طول موج‌های گوناگون نور به شکل کارا و ناکارا درمی‌آید. شکل ناکارا (Pr) پس از جذب فوتون‌های قرمز به شکل کارا (Pfr) درمی‌آید. Pfr که فوتون‌های قرمز دور (مادون قرمز) را بهتر دریافت می‌کند، در پاسخ به این طول موج‌ها به Pr دگرگون می‌شود.

ساز و کار فیتوکروم

در نور خورشید ، نسبت نور قرمز به قرمز دور نزدیک 2/1 است. اما در یک جامعه‌‌ گیاهی این اندازه کاهش می‌یابد، زیرا رنگیزه‌های فتوسنتزی ، از جمله کلروفیل ، نور قرمز را جذب می‌کنند. تغییر در نسبت نور قرمز به مادون قرمز شاخص قابل اطمینانی برای ارزیابی نزدیکی گیاهان رقیب است. در جامعه‌های فشرده پرتوهای قرمز دوری که از برگ‌های گیاهان بازتاب می‌یابند یا پراکنده می‌شوند، پیام روشن و منحصر به فردی است که از نزدیکی رقیبان آگاهی می‌دهد.

پس از درک نسبت پایینی از نور قرمز به قرمز دور ، گیاهی که از سایه دوری می‌گزیند (گیاه آفتاب پسند) بر رشد طولی خود می‌افزاید و اگر ترفنندهایش کارگر افتند، جنبه‌های دیگر پاسخ دوری از سایه باعث شتاب گرفتن گلدهی و تولید پیش از زمان دانه می‌شوند تا بخت ماندگاری افزایش یابد. دانشمندان در آزمایشی گروهی از گیاهان را زیر فیلتری پرورش دادند که نسبت نور قرمز به قرمز دور را کاهش می‌داد و بنابراین ، پاسخ دوری از سایه را برمی‌انگیخت. این گیاهان نسبت به گیاهانی که زیر نور کامل خورشید می‌روییدند، رشد طولی بیش‌تری پیدا کردند. البته ، اندازه‌ رشد طولی به اندازه‌ آفتاب‌پسندی گیاه ارتباط دارد. گیاهان صحرایی نسبت به گیاهانی که بطور معمول در سایه‌ی درختان چنگل می‌رونید، رشد طولی بیش‌تری پیدا کردند.

فیتوکروم‌ها اغلب فعالیت پروتئین‌کینازی را از خود نشان می‌دهند. این مولکول‌ها با پیوند زدن گروه‌های فسفات به پروتئینها ، فعالیت آن‌ها را تغییر می‌دهند. بر این اساس ، آن‌ها با تغییر فعالیت پروتئین‌هایی که در تنظیم ژن‌ها دخالت دارند، بر فعالیت آن‌ها تاثیر می‌گذارند. ژن‌های زیادی در گیاهان شناخته شده‌اند که از راه فیتوکروم در پاسخ به نور تنظیم می‌شوند. البته ، فیتوکروم‌ها بخشی از پاسخ‌های زیستی را از راه تغییرهایی در تعادل یون‌ها در سلول پدید می‌آورند.

فرار از سایه

گیاهان برای دوری از چتر سایه‌انداز همسایگان خود ، می‌توانند به کارهای چشم‌گیرتری دست بزنند. برای مثال ، نخل استیلت (Socratea exorthiza) ساقه‌ای دارد که مانند شخصی که عصا زیر بغل دارد، بر ریشه‌های عصامانند گیاه تکیه دارد و اغلب نیز بطور مستقیم با زمین تماس ندارد. نام معمولی این گیاه نیز به همین ویژگی اشاره دارد. (واژه استیلت به معنای پایه و تکیه گاه است.) از این رو ، این گیاه استوایی را می‌توان نخل پایه‌دار نامید.

هنگامی که همسایگان نخل پایه‌دار بر میزان نور دریافتی گیاه تاثیر می‌گذارند یا به منبع غذایی آن دست ‌ درازی می‌کنند، نخل فرار را برقرار ترجیح می‌دهد و همه‌ گیاه به جایی جابه‌جا می‌شود که بسیار آفتابی است. برای این جابه‌جایی ریشه‌های تکیه‌گاهی جدید به سوی جای آفتابی رشد می‌کنند و ریشه‌های طرف سایه‌انداز شده آرام‌آرام می‌میرند. در این رفتار گیاه ، به خوبی هدف‌دار کار کردن را می‌بینیم.

در جست و جوی غذا

گیاهان در جست و جوی مواد غذایی می‌توانند خاک پیرامون خود را ارزیابی کنند و به جاهایی سر بکشند که بهترین چیزها در آن جا یافت می‌شوند. دانشمندان به تازگی برای گیاهان آزمون‌های هوشی را سامان داده‌اند که به کمک آن‌ها می‌توان دریافت گیاهان در کندوکاو پیرامون‌شان تا چه اندازه‌ای خردمندانه کار می‌کنند. آنان با کاشتن گیاهان در خاک ناهمگون ، یعنی خاکی که قطعه‌های آن از نظر کیفیت مواد غذایی باهم تفاوت دارند، هوش گیاهان را می‌سنجد. پیچک باغی (Glechoma hederace) توجه گیاه‌شناسان را به خود جلب کرده است.

این گیاه همانطور که روی زمین می‌خزد، در دو بعد رشد می‌کند. هر جا که مناسب باشد، از ساقه زیر زمینی آن ریشه‌هایی به سوی زمین و ساقه‌هایی به سوی بالا پدید می‌آیند. وقتی گیاه در خاک مرغوبی قرار گیرد، انشعاب و شاخ و برگ بیش‌تری تولید می کند. هم‌چنین ، توده‌هایی از ریشه پدید می‌آورد تا با سرعت بیش‌تری از خاک قطعه‌ای که در آن می‌روید، بهره‌برداری کند. اما هنگامی که این گیاه خزنده در قطعه‌ی فقیرتری قرار می‌گیرد، با سرعت بیش‌تری گسترش خود را به بیرون از آن قطعه ‌، پیش می‌برد تا به هر گونه‌ای از آن ‌جا فرار کند.

در این حالت ، ساقه‌ی زیر زمینی گیاه نازک‌تر است و انعشاب کم‌تری دارد. این تغییر در الگوی رشد باعث می‌شود، ساقه‌های هوایی جدید دورتر از گیاه والد شکل گیرند و در محیط تازه‌ای به جست و جوی مواد غذایی بپردازند. البته ، میزان رشد فقط با کیفیت مطلق یک قطعه ارتباط ندارد، بلکه میزان مرغوبیت آن در مقایسه با قطعه‌های پیراون نیز برای گیاه مهم است. در واقع ، گیاه قطعه‌ای را به عنوان قطعه‌ مرغوب شناسایی می‌کند که دست کم دو برابر سرشارتر از قطعه‌های پیرامون باشد. اما پیش از این پاسخ‌های هوشمندانه ، گیاه باید بتواند کیفیت قطعه‌ای را که در آن می‌روید بسنجد.

دو پژوهشگر انگلیسی ژنی را در گیاه رشادی (Arabidopsis) کشف کرده‌اند که به ریشه‌ها این توانایی را می‌دهند که برای پیدا کردن قطعه‌های سرشار از نیترات و نمک‌های آمونیوم ، خاک را بچشد. فراورده‌ این ژن به ریشه‌ها امکان می‌دهد به جای جست و جوی تصادفی و پر هزینه ، به سوی مواد غذایی رشد کنند. این دو پژوهشگر برای شناسایی ژن‌هایی که ممکن است در این کار دخالت داشته باشند، جهش یافته‌های گوناگونی از رشادی را پرورش دادند تا سرانجام جهش یافته‌ای را پیدا کردند که نمی‌توانست با توسعه‌ ریشه‌های جانبی از ریشه‌های اصلی ، به جست و‌جوی نیترات بپردازد.

 

 

 

توسط مستانه پرچمی..کلاس زیست گیاهی

[ چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ ] [ 20:53 ] [ zohreh jafari ]

Oligo=small

کم-کوتاه

(Section11) Oligosaccharidesقند با مونومر کم

Ocul=eye

چشم

Ocularعدسی چشمی میکروسکوپ

-oid=resembling to

شبیه

rhizoid

-ose

قند

glucose

-osise=-asis

بیماری

Leshmaniasis,necrobiosis

Osmo=impulse

فشار-ضربه

Osmotic pressure

Osteo=bone

استخوان

Osteoblastیاخته نارس مولد استخوان

Oo=an egg

تخم

Oogoniumاندام ماده در گیاه ,oogenesisتخمک زائی

Oph=eye

چشم

Ophthalmologyچشم پزشکی

In situ، در محل=

 مثال میتوکندری درون سلول فعال اما در بیرون از سلول غیر فعال 

Per  seبتنهائی  خودبخود

Invitroدر شرایط آزمایشگاه≠invivo

Batch culture کشت بسته

Continuous cultureکشت باز

Subcultureتجدید کشت نمودن

Pour plate method

سوسپانسیون میکروبی در محیط کشت ریخته+آگار مذاب 45 درجه و سپس چند بارتکان دادن ظرف حرکت  در خلاف عقربه ساعت

carnivores

گوشتخوار

کتاب

[ چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ ] [ 20:18 ] [ zohreh jafari ]
۸۶۳۶۰۱۷۴۰۴۷ //   وارد نشده
860465559 //   وارد نشده
860465570 //   وارد نشده
860465463 //   وارد نشده
860465656 //   وارد نشده
860465617 //   وارد نشده
860465654 //   وارد نشده
850675046 //   وارد نشده
860475915 //   وارد نشده
850974813 //   وارد نشده
860465449 //   وارد نشده
860465382 //   وارد نشده
860465650 //   وارد نشده
[ سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ ] [ 18:36 ] [ zohreh jafari ]
850675058 //   وارد نشده
860465374   //   وارد نشده
850674993 //   وارد نشده
860465288   //   وارد نشده
860465558 //   وارد نشده
860465306 //   وارد نشده
850675051 //   وارد نشده
850675059 //   وارد نشده
860465341 //   وارد نشده
[ سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ ] [ 18:35 ] [ zohreh jafari ]
منبع:http://www.zyst2kerman.blogfa.com/post-13.aspx

در مورد نسیان و فراموشی طبیبان و حکیمان ایرانی از سر دمداران طب سنتی و قدیم بوده اند . با کمک گیاهان دارویی بدون ضرری که در اطراف کرمان نیز زیاد هستند با توجه به مصرف هزار ساله اگر به طرز صحیح و منظم به کار برده شوند می توانیم از این گیاهان برای تقویت حافظه کمک بگیریم.

مثلا در تحقیقی توسط یکی از متخصصین دارو ساز انجام شده است مصرف کپسول های 250 میلی گرمی حاوی زنجبیل و کندر ( به نسبت مساوی )هر 8 ساعت یک عدد و تکرار آن در طول 15 روز متوالی توسط سالخوردگان و افراد فراموشکار مسن موجب افزایش 39 در صدی در حافظه کوتاه مدت انها شده است .

 

حافظه و مراحل سه گانه  آن :

   رمز گردانی : اولین مرحله حافظه ،مرحله سپردن اموخته ها و اطلاعات در حافظه است در رمز گردانی ،اطلاعات فیزیکی به نوعی رمز قابل قبول برای حافظه تبدیل می شود تا بهتر و سریعتر در حافظه وارد شود

 

2-اندوزش : دومین مرحله حافظه و مرحله نگهداری وبایگانی کردن اطلاعات در حافظه است در اندوزش اطلاعاتی که قبلادر مرحله اول رمز گردانی شده در حافظه نگهداری می شود.

                              

3-بازیابی : سومین مرحله حافظه ،مرحله یاداوری و فراخوانی اموخته ها از حافظه می باشد بازیابی فرایندی است که از طریق ان اطلاعات به هنگام نیاز از حافظه فرا خوانده می شوند .

انواع حافظه به دو شکل است . 1- حافظه کوتاه مدت   .  2- حافظه بلند مدت  

 

ایجاد تمرکز حواس :

برا ی  تقویت حافظه یکی از بهترین روشها ایجاد تمرکز حواس است که به دانش اموزان برای یادگیری فعال تر کمک می نماید  استفاده از بازی ها ی فکری که در بازار موجود می با شد به این امر کمک می نماید . و

یک تمرین برای ایجاد تمرکز حواس شامل انتخاب سه موضوع برای فکر کردن است که اولی یک مسئله علمی و دومی یک موضوع شغلی و سومی یک موضوع فلسفی و ادبی باشد . به مدت 5 دقیقه از روی ساعت به موضوع اول فکر کنید و اگر افکار خارجی شما را از ان دور کرد موضوع انتخاب شده را به ذهن خود برگر دانید.  پس از 5 دقیقه به طور ناگهانی به موضوع دوم پرداخته و5 دقیقه اخر را به موضوع بعدی بیندیشید . هنگامی که به اندازه کافی ورزیده شدید . چیزی را که تصمیم می گیرید به صورت انحصاری به ان فکر کنید آسان شده وشما خواهید توانست در یک زمان افکار مزاحم را کنار بزنید .و به این ترتیب با تمرینات تمرکز حواس بهتر می توانیم در درسهای خود نیز موفق باشیم .یعنی درس را بهتر فهمیده و یاداوری ان نیز اسان تر باشد.

 

مهمترین دلایلی که بعضی از گیاهان دارویی را برای تقویت حافظه و رفع نسیان یا فراموشی مناسب ساخته است .

1- وجود مقادیر زیادی لیسیتین که یک چربی فسفر دار بوده و برای تقویت سیستم اعصاب مرکزی و قوای فکری بسیار ضروری وحیاتی می باشد .

2- بالا بودن میزان فسفر ، پتاسیم ، منیزیم ، اهک ، گوگرد ، کلر ، سدیم ، آهن در این گیاهان .

3-وجود خاصیت ضد افسردگی ،ضد ضعف عصبی و همچنین خاصیت کاهش دهنده علایم استرس (فشار روانی )در بعضی از این گیاهان.

4- طبیعت گرم و خاصیت تحریک کنندگی بالایی که در برخی از این گیاهان وجود دارد .کمک زیادی به تحریک مغز وقوای فکری و در نتیجه افزایش میزان بازدهی قسمتهایی که کار باز یابی و به خاطر سپاری اطلاعات در یافتی را بر عهده دارند .

5-وجود مقادیر زیاد قند طبیعی در این گیاهان یا میوه ها ی که مغز بیشترین نیاز را به انها دارد .

6-اثر مستقیم و فوری گیاهان و میوه ها ی با طبیعت گرم در خنثی سازی علایم افسردگی ، ضعف اعصاب ،کندی ذهن ،پایین بودن عملکرد مغز و....و کمک به برطرف شدن این علایم .

 

بهترین گیاهان و میوه های مقوی حافظه:

آویشن :Thymus  vulgaris      

طبیعت گرم،خاصیت محرک سیستم عصبی  مرکزی و مقوی اعصاب و همچنین قدرت تحریک کنندگی بالایی که به سبب وجود تیمول که از مواد موثره این گیاه محسوب می شود . در ان تا ثیری ماندگار در تقویت قوای فکری و مغزی و کمک به کار این قسمت از بدن دارد . آویشن به علت عطر نافذ به صورت دمکرده یا جوشانده مصرف گردیده و همچنین موجب ضد عفونی کردن مجاری تنفسی و سینوسهاو درمان برونشیت و آسم (تنگی نفس )بسیار موثر است .

Lavandula   vera    اسطوخودوس     

اگر دچار سردرد های عصبی و فراموشی و کندی ذهن گردیده اید از مصرف گل اسطو خودوس که تازه انرا خشک نموده و به صورت پودر در اورده با کمی پودر کندر و مقداری عسل به حالت خمیر در اورده اید دریغ نورزید این گیاه خوش عطر یکی از بهترین گیاها نی است که از قدیم الایام تا کنون جهت درمان انواع بیماریها ی ذهنی و مغزی از جمله مالیخولیا ، مانیا ، صرع ،سرگیجه ،عقب ماندگی ذهنی و نسیان (فراموشی ) توسط طبیبان یونانی وایرانی تجویز شده و مورد استفاده قرار می گرفته است .

Rosmarinus   officinalis   اکلیل کوهی  

رزماری یا اکلیل کوهی گیاهی است که دستگاه عصبی را تحریک وتقویت می کند و از اثری عجیب در تقویت حافظهو قوای ذهنی دارد. طبیعت گرم و خشک و طعم تند و تیز و خاصیت محرک دستگاه عصبی و گردش خون این گیاه سبب شده که دارویی مفید و موثر جهت درمان اکثر بیماریها و اختلالات عصبی و مغزی از جمله افسردگی ، میگرن عصبی و استرس و ضعف قوای فکری و فراموشی باشد .

برا یتهیه شربت از این گیاه کافی است که مقدار 30 گرم اکلیل کوهی خشک را به همراه یک لیتر اب گرم و مقداری عسل بجوشانید و مقداری بهار نارنج هم به ان اضافه کرده و هر 8 ساعت یک لیوان میل نمایید .

Ficus  carica        انجیر             

وجود در صد بالایی از مواد قندی به طور ی که در صد گرم انجیر حدود 6/7 میلی گرم قند طبیعی وجود دارد . ومصرف ان با کارهای فکری می تواند بسیار مفید باشد . دارای ویتامینها ی آ و ب و ث و مواد معدنی مثل آهن ،برم ، منگنز ، گوگرد می باشد که همه برای بدن و سلولهای مغزی مفید هستند .

Amygdalus   dulsi  بادام               

وجود 54 در صد روغن و 24در صد مواد نشاسته ای و مقداری قند و صمغ و همچنین در صد بالایی از املاح نظیر فسفر ، منیزیم ، پتاسیم ، گوگرد و آهن و ویتامین نیاسین در میوه شیرین بادام هر چندانرا کمی سنگین و دیر هضم برای معده ساخته ولی یکی از بهترین مواد طبیعی مقوی مغز و سلولهای دستگاه اعصاب مرکزی می باشد.

Panan   ginseng  جین سینگ       

جین سینگ که ریشه گیاهی است چینی و شبیه به هویج زرد رنگ می باشد به قدری از نظر ارزش غذایی بالاست که به نام ریشه زندگی لقب گرفته است . و از ان برای تقویت جسم و ذهن استفاده می نمایند .

Ginko   biloba    جینکو      

جینکو بیلو با به درخت معبد شهرت دارد . یک گیاه مقوی حافظه به شمار می رود .قسمت مورد استفاده دارو ی ان برگهای این گیاه می باشد که خاصیت ریلکس کننده (آرام بخش )دارد و موجب جریان خون بیشتر در سلولهای مغزی می شود .و جهت مقابله با الزایمر در پیری بکار می رود .

Beta   valgaria   چغندر       

با مقدار زیاد فسفر و قند این گیاه کمک زیادی به مغز و درک مطالب و خاطرات و ثبت و ضبط مطالب می کند . از سوی دیگر در درمان کم خونی و ضعف عمومی بدن بویژه در ناحیه سلولهای مغزی کمک می نماید . میزان فسفر 100 گرم ریشه چغندر 55 میلی گرم است .

Brassica   alba   خردل       

سبزی خردل غنی ترین منشا اهک غذایی است . از نظر ویتامین آ وث و آهن و کلسیم بسیار غنی است . طبیعت گرم و تند و تیز و وجود اسانس فرار و معطری که در خردل و دانه های ان وجود دارد این گیاه را جهت تحریک سلولهای معده مناسب ساخته است.

Crocus   sativus   زعفران       

شهرت زیادی در تقویت اعصاب ،کمک به تحریک سلولهای مغزی و تقویت آن و همچنین تقویت حافظه دارد . ابن سینا حکیم عالیقدر مصرف زعفران را با کمی کندر و عسل به صورت خمیر جهت رفع کندی ذهن تجویز کرده است .

این گیاه گرم وخشک بوده دارای خاصیت شادی بخش وتقویت کننده حواس و مغز و تنظیم کننده سلسله اعصاب می باشد . زعفران خواب اور بوده و در رفع تشنج که منشا آن تحریکات مغز می باشد بسیار موثر است جهت تقویت حافظه 4 گرم زعفران با 10 گرم کندر و 10 گرم زنجفیل  را ساییده و با 100 گرم عسل به صورت قرص در اورید .

Cyperus   rotundus   سعد کوفی     

اثرات بسیار مفیدی بر روی حافظه و از بین بردن کند ذهنی و فراموشی دارد . خوردن سعد پودر شده به همراه پودر زعفران و مویز خشک و کمی عسل در طول 40 روز متوالی هر روز یک قاشق مربا خوری صبح ناشتا در رفع فراموشی و حواس پرتی بی نظیر است .

Allium   sativum   سیر           

وجود ماده ای به نام الیسین که موجب خاصیت انتی بیوتیکی در سیر شده است و بوی ان نیز مربوط به این ماده می باشد . و همچنین روغن فرار موجود در سیر که الیله سولفید نام دارد از یک سو و غنی بودن این گیاه از سولفور و فسفر و اهن و کلسیم یبب شده است که از هر ماده مقوی ضد میکروبی شناخته شده دیگری بهتر و موثر تر بوده و حتی الیسین موجود در ان قویتر از پنی سیلین باشد .

 

ارائه کننده : فائزه خواجه کریم الدینی

 

1-هادی کریمی  ، اسامی گیاهان ایران ، مرکز نشر دانشگاهی تهران ، چاپ اول 1374

2- مهندس مهدی عماد ، شناسایی گیاهان دارویی ، ناشر انتشارات توسعه روستایی ، زمستان 1378

3-

مجید حاتمی ،

تقویت حافظه و درمان فراموشی با گیاهان دارویی – انتشارات اسمان نگار ، اول مهر 1383

 

4- پرفسور روبرت  توکه ،ترجمه ساعد زمان ،چگونه حافظه برتر داشته باشیم 

[ سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ ] [ 17:55 ] [ zohreh jafari ]

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد(علیهم السلام)

با فرا رسیدن ماه ایثار و شهادت؛
بیش از 60 سایت مرتبط با امام حسین(ع) در پایگاه نوردایر معرفی شد

گزارش تصویری؛
مدیران ارشد بانک ملت از مرکز تحقیقات بازدید کردند

معرفی نرم افزار؛
لوح فشرده امام حسين (ع) و عاشورا از تولیدات مرکز نور
 

در آستانه میلاد حضرت مسیح(ع)؛
نمایه شباهت های امام حسین (ع) و حضرت عیسی(ع) در پایگاه حوزه نت قرار گرفت

به همت محققان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی؛
نمایه «روز شمار قیام کربلا» در پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت قرار گرفت

در آستانه میلاد حضرت مسیح(ع)؛
اوصاف، خصوصیات و مباحث مرتبط با حضرت عیسی (ع) در دانشنامه اسلام و ادیان ارائه شد

قابل توجه کاربران نور؛
نمایه خواندنی امام حسین(ع) و نقش آفرینان حماسه ی کربلا بر روی شبکه جهانی قرار گرفت

در آستانه عاشورای حسینی؛
نمایه «فضائل و مناقب امام حسین(ع)» بر روی اینترنت قرار گرفت

در آستانه تاسوعای حسینی؛
بیش از 1400 عنوان مقاله با موضوع عاشورا در پایگاه نورمگز قرار گرفت

 

*********************************

 

با فرا رسیدن ماه ایثار و شهادت؛

بیش از 60 سایت مرتبط با امام حسین(ع) در پایگاه نوردایر معرفی شد

همزمان با آغاز ماه محرم الحرام، ماه ایثار و شهادت به همت محققان پایگاه اینترنتی راهنمای پایگاه های اسلامی (www.noordir.com ) بیش از 60 سایت اینترنتی با موضوع امام حسین(ع)، عاشورا و کربلا شناسایی و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.


به گزارش نورسافت، پایگاه راهنمای پایگاه های اسلامی با هدف تسهیل و تسریع دسترسی کاربران به اطلاعات اسلامی بویژه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و واقعه عاشورا اقدام به معرفی پایگاه های اسلامی مربوط با این موضوع نموده است.

این گزارش می افزاید: زندگینامه و شرح حال، سیره و سخنان و واقعه کربلا از گزینه های اصلی موضوعات مرتبط با امام حسین علیه السلام به شمار می آیند که هر یک از این گزینه ها خود شامل تعداد قابل توجهی از مطالب مرتبط در سایت های دیگر می باشند.

در قسمت شرح حال، مطالبی در خصوص زندگی آن حضرت قبل و بعد از امامت معرفی شده است و در قسمت سیره و سخنان، به پایگاه ها و صفحاتی در خصوص فضایل و سیره فردی و اجتماعی آن بزرگوار و همچنین سخنان آن حضرت به صورت مجموعه های چهل حدیث و چهل داستان اشاره شده است.

مجموعه مقالات پیرامون زندگى امام حسین علیه السلام ، نهضت کربلا، امام حسین و عاشورا در آینه هنر و ادب، ویژه نامه های خاص و صدها مطلب ارزنده دیگر از جمله محتوای این پایگاه ها می­باشد.

از قابلیت های این پایگاه اضافه کردن صفحات و سایتهای جدید در این موضوع و دیگر موضوعات توسط کاربران و ویراستاران است و کاربران برای استفاده از این قابلیت می توانند به گزینه "ویراستار شوید" پایگاه مراجعه کنند.

لازم به ذکر است، این پایگاه به آدرس http://www.noordir.com در دسترس علاقمندان قرار دارد.

 

*********************************

گزارش تصویری؛

مدیران ارشد بانک ملت از مرکز تحقیقات بازدید کردند

جمعی از معاونان و مدیران ارشد فناوری اطلاعات بانک ملت با حضور در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از نزدیک با این مرکز و دست آوردهای علمی و پژوهشی آن آشنا شدند.

 

 

 

*********************************

معرفی نرم افزار/

لوح فشرده «امام حسين (ع) و عاشورا» از تولیدات مرکز نور

همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور سالار شهیدان حضرت اباعبدالله ال، لوح فشرده امام حسین(ع) و عاشورا که از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با همکاری پژوهشکده سپاه تولید شده است معرفی می گردد.


به گزارش نورسافت،  نرم افزار  ارزشمند " امام حسین(ع) و عاشورا" شامل كتب وآثاري است كه در زمينه تاريخ كربلا و نهضت خونبار حسيني به رشته تحريردرآمده و به چاپ رسيده است.

این مجموعه ارزشمند با استفاده از 30 جلد کتاب در بیش از 15 موضوع به زبان های عربی و فارسی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

محتويات نرم افزار امام حسین(ع) و عاشورا:

·         مجموعه آثار پژوهشکده در موضوع امام حسين (ع) و عاشورا

·         متن و ترجمه قرآن کريم با امکان جستجو در متن قرآن از طريق ريشه­ها و واژگان

·         امکان مقايسه دو متن مختلف از يک يا دو کتاب با يکديگر

·         محدود کردن دامنه پژوهش و جستجو در کتاب­هاي برنامه با استفاده از امکان دامنه

·         قابليت جستجوهاي متنوع و پيشرفته در متن و فهرست کتب از طريق کلمه و ترکيب واژه­ها

·         جستجو در بيش از 21 هزار عنوان باب از طريق فهرست گزينشي

·         دسترسي به واژه مورد نظر در متن کتاب جاري به وسيله جستجوي فعال

·         امکان استفاده از متن کامل 10 دوره لغت­نامه عربي و فارسي در 62 جلد با قابليت جستجو از طريق ريشه و مشتق

·         دسترسي به قابليت­هاي پژوهشي مانند: نمايه­زني، حاشيه­نويسي و رنگي کردن

·         علامت­گذاري و ارتباط واژگان متون با لغت­نامه­هاي برنامه

·         امکان انتقال مستقيم متن انتخابي به محيط MS-Word يادداشت و ذخيره متن در فرمت­هاي مختلف همچون زرنگار و MS-Word

نرم افزار عاشورا با امكانات يادشده، درقالب يك حلقه لوح فشرده در فروشگاه های معتبر محصولات رایانه ای و دفاتر فروش مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامی در اقصی نقاط کشور  در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

معرفی برخی از کتب موجود در این نرم افزار؛

 پژوهشي پيرامون شهداي كربلا، زمينه‏هاي قيام امام حسين(ع)(ج‏1و 2)، مع‏الركب الحسيني(ج‏1تا 6)، عاشوراشناسي، با كاروان حسيني(ج‏1تا 6)، عبرت‏هاي عاشورا، پژوهشی در مقتل‏هاي فارسي، كاروان شعر عاشورا، پيامهاي عاشورا، پيامدهاي عاشورا، شكوه شعر عاشورا، سرشك خوبان، بلاغ عاشورا، اسيران و جانبازان كربلا، ابصارالعين في انصارالحسين، ذخيرة الدارين فيما يتعلق بمصائب الحسين(ع)، فرهنگ عاشورا، كتابشناسي اختصاصي امام حسين(ع) و مقالات .

*********************************

در آستانه میلاد حضرت مسیح(ع)؛

نمایه شباهت های امام حسین (ع) و حضرت عیسی(ع) در پایگاه حوزه نت قرار گرفت

همزمان با فرا رسیدن میلاد حضرت مسیح(ع) و تقارن آن با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش نمایه خواندنی شباهت های امام حسین(ع) و حضرت عیسی(ع) جهت استفاده کاربران در پایگاه حوزه نت قرار گرفت.

 

به گزارش نورسافت، در این نمایه خواندنی که برگرفته از کتاب مجموعه آثار آیت الله شهیدمرتضی مطهری (ره) می باشد، شباهت های متعددی میان این دو بزرگوار از جمله "مادر"، " مدت حمل"، " کراهت حمل"، "مبارک بودن"،" شباهت در انصار و حواریین" و... برای مخاطبین و علاقمندان تبیین شده است.

این گزارش می افزاید علاقمندان می توانند جهت استفاده از این نمایه به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنند؛

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=4847&SubjectID=13519

 

 *********************************

 

به همت محققان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی؛

نمایه «روز شمار قیام کربلا» در پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت قرار گرفت

روز شمار قیام کربلا یاد آور حوادث نهضت جهانی عاشورا به همت محققان و پژوهشگران پایگاه حوزه بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفت.

 

به گزارش نورسافت، این نمایه خواندنی که برگرفته از کتاب فرهنگ عاشورا نوشته استاد برجسته حوزه علمیه حجت الاسلام والمسلمین جواد محدثی است دربر گیرنده وقایع نهضت عاشورا از 15 رجب سال 60 تا 20 صفر سال 61 هجری می باشد.

این گزارش می افزاید: در این روزشمار تاریخی، حوادثی که در ارتباط با نهضت عاشورا در مناطق مدینه، مکه، کربلا، کوفه، شام و... به ترتیب زمانی اتفاق افتاده است، به رشته تحریر در آمده که به شرح ذیل است؛

15 رجب 60 هجری: مرگ معاویه در شام و نشستن یزید به جای پدر.

28 رجب 60: رسیدن نامه یزید به والی مدینه مبنی بر بیعت گرفتن از حسین‏«ع‏» و دیگران.

29 رجب 60: فرستادن ولید،کسی را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمدن برای‏بیعت،دیدار امام حسین‏«ع‏»از قبر پیامبر و خدا حافظی،سپس هجرت از مدینه،همراه بااهل بیت و جمعی از بنی هاشم.

3 شعبان 60:  ورود امام حسین‏(ع‏) به مکه و ملاقات های وی با مردم.

10 رمضان 60: رسیدن نامه‏ای از کوفیان به دست امام، توسط دو نفر از شیعیان کوفه.

15 رمضان 60: رسیدن هزاران نامه دعوت به دست امام، سپس فرستادن مسلم بن عقیل به کوفه برای بررسی اوضاع .

5 شوال 60: ورود مسلم بن عقیل به کوفه، استقبال مردم از وی و شروع آنان به بیعت.

11 ذیقعده 60: نامه نوشتن مسلم بن عقیل از کوفه به امام حسین و فراخوانی برای آمدن به کوفه.

8 ذیحجه 60: خروج مسلم بن عقیل در کوفه با چهار هزار نفر، سپس  پراکندگی‏ آنان از دور مسلم و تنها ماندن او و مخفی شدن در خانه طوعه. خروج امام  از مکه همراه با 82 نفر از افراد خانواده و یاران به طرف کوفه. دستگیری هانی، سپس شهادت او.

9 ذیحجه 60: درگیری مسلم با کوفیان، سپس دستگیری و به شهادت رساندن وی.

ذیحجه 60: بر خورد امام حسین (ع‏) با حر و سپاه او در منزل ‏(شراف‏).

ذیحجه 60: دریافت مجدد خبر شهادت مسلم بن عقیل و قیس بن مسهر در منزل‏ (عذیب الهجانات).

2 محرم 61: ورود امام حسین(ع) به سرزمین کربلا و فرود آمدن در آنجا.

3 محرم 61: ورود عمر سعد به کربلا، همراه چهار هزار نفر از سپاه کوفه و آغاز گفتگوی وی با امام برای وادار کردن آن حضرت به بیعت و تسلیم شدن.

5 محرم 61: ورود شبث‏ بن ربعی با چهار هزار نفر به سرزمین کربلا.

7 محرم 61: رسیدن دستور از کوفه بر ممانعت‏ سپاه امام از آب، ماموریت پانصد سوار دشمن بر شریعه فرات به فرماندهی عمرو بن حجاج.

9 محرم 61: ورود شمر با چهار هزار نفر به کربلا، همراه با نامه ابن زیاد به عمر سعد، مبنی بر جنگیدن با حسین(ع‏) و کشتن او، و آوردن امان نامه برای حضرت عباس(ع‏) و حمله ‏مقدماتی سپاه عمر سعد به اردوگاه امام و مهلت ‏خواهی امام برای نماز و نیایش در شب عاشورا.

10 محرم 61: درگیری یاران امام با سپاه کوفه، شهادت امام و اصحاب، غارت‏ خیمه‏ها، فرستادن سر مطهر امام به کوفه توسط خولی.

11 محرم 61: حرکت ‏سپاه عمر سعد و نیز اسرای اهل بیت(ع) از کربلا به کوفه، پس از آنکه عمر سعد بر کشته‏های سپاه خود نماز خواند و آنان را دفن کرد و اهل بیت(ع) را بر شترها سوار کرده به کوفه برد.

1 صفر 61: ورود اسرای اهل بیت‏(ع) از کربلا به دمشق.

20 صفر: بازگشت اهل بیت(ع) از سفر شام به مدینه.

عاشقان و شیفتگان این امام همام می توانند جهت استفاده بیشتر از مطالب این نمایه به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند:

 http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=4173

 

*********************************

در آستانه میلاد حضرت مسیح(ع)؛  

 اوصاف، خصوصیات و مباحث مرتبط با حضرت عیسی (ع) در دانشنامه «اسلام و ادیان» ارائه شد

 در آستانه میلاد حضرت مسیح(ع) و آغاز سال جدید میلادی محققان و پژوهشگران پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت، اوصاف و خصوصیات الهی این پیامبر اولوالعزم را در پایگاه اینترنتی حوزه قرار دادند.

 


به گزارش نورسافت، آنچه در این نمایه اینترنتی می خوانیم حول سه محور اصلی «آشنایی با مسیحیت»، «اسلام و مسیحیت» و «مقالات» با محوریت حضرت عیسی مسیح(ع) و حضرت مریم (س) تهیه و تنظیم شده است.

این گزارش می افزاید، در بخش آشنایی با مسیحیت که خود به دو بخش (1 و2) تقسیم می شوند، دو مقاله وجود دارد که موضوعاتی از جمله عصر ظهور عیسی، پیشگویی ظهور، سرگذشت عیسی(ع)، یحیای تعمیددهنده، عیسای انقلابی، نفوذ در تشکیلات و پایه گذاری کلیسا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کتاب مقدس، اناجیل، قرآن مجید و مسأله تحریف، اعتقادات، هفت آیین مقدس، علل انتشار مسیحیت، بروز اختلافات کلامی و مسیحیت در رم از دیگر عناوین بررسی شده در این دو مقاله است.

بر اساس این گزارش «اسلام و مسیحیت» دومین نمایه این بخش می باشد که دارای هشت مقاله با عناوینی از جمله انجیل، اوصاف حضرت مریم(ع) در قرآن مجید، بشارت حضرت عیسی(ع) به آمدن حضرت محمد(ص) به روایت قرآن و حقوق بشر در مسیحیت غربی و اسلام  می باشد.

این گزارش می افزاید: سیمای محمد(ص) در تورات و انجیل، مسیح در قرآن، منظور قرآن از تورات و انجیل کدام است؟ از دیگر موضوعات مطرح شده در مقالات این نمایه است.

سومین نمایه دانشنامه اسلام و ادیان بخش مسیحیت، «مقالات» است که عناوین آن عبارتند از؛ انجیل توماس به روایت کشفیات نجع حمادی، انجیل، درآمدی بر تفکر تومائی نو، درآمدی بر شناخت کتاب مقدس، زمینه های بحث فلسفی در مسیحیت.

نور سافت می افزاید: سنت ارتدکس، عهد جدید-تاریخ نگارش و نویسندگان، عیسی مسیح و اسطوره شناسی، عیسی و ادیان جهانی، مسیحیت از عیسی تا یوحنا، همچنین وحی از دیدگاه مسیحیت از دیگر عناوین این مقالات به شمار می رود.

علاقمندان می توانند جهت استفاده از مطالب این نمایه اینترنتی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Subjects/Subjects.aspx?id=4369

 

*********************************

قابل توجه کاربران نور؛

نمایه خواندنی «امام حسین(ع) و نقش آفرینان حماسه ی کربلا» بر روی شبکه جهانی قرار گرفت

نمایه خواندنی امام حسین(ع) و نقش آفرینان حماسه ی کربلا در دانشنامه این امام مظلوم هم اکنون در دسترس علاقمندان و شیفتگان این امام همام بر روی شبکه جهانی حوزه قرار دارد.


به گزارش نور سافت، این نمایه خواندنی که در پایگاه حوزه نت به نشانی  دانشنامه -> پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) -> امام حسین (علیه السلام) قرار دارد، دارای  شصت و یک مقاله پیرامون یاران امام حسین (ع) و نقش آفرینان حماسه ی کربلا است.

 در مقدمه این نمایه غنی آمده است:

 یاران امام (ع) از برگزیده‏ ترین افرادی بودند که خانواده و دوستان خود را رها ساختند و در رکاب امام (ع) جانبازی و فداکاری کردند و چون قهرمانانی شجاع به جهاد پرداختند، و برای شرکت در میدان کارزار، گوی سبقت را از یکدیگر ربودند.

 یاران امام حسین (ع) در راه پیشوای خود از هرگونه فداکاری و جانبازی دریغ نکردند.آنان هرگز به خود اجازه ندادند در حالی که زنده هستند کمترین آسیبی به آن حضرت برسد، و تاب جدایی از او را نداشتند و یکپارچه خود را سپر بلا ساختند و تا آنجا هدف تیر و نیزه قرار گرفتند، تا جان خود را فدا کردند.

 شیر مردانی همچون عباس بن علی،فرزندان عبد الله بن جعفر ،پسران عقیل بن ابیطالب،مسلم بن عوسجه اسدی،زهیر بن قین،محمد بن بشیر حضرمی و....در روز عاشورا آنچنان با شجاعت و دلیری به نبرد پرداختند که تاریخ هرگز تا کنون به خاطر ندارد.و در حالی که تعداد سواران آنان از سی و دو نفر بیشتر نمی‏شد به لشگر بی‏شمار دشمن تاختند و قهرمانانه جنگیدند.

 به گزارش نورسافت، مطالبی همچون حضرت عباس سلام الله علیه علمدار کربلا، حضرت زینب سلام الله علیها پیام رسان کربلا و اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام در کربلا از جمله نمایه های فرعی این بخش از دانشنامه امام حسین(ع) می باشند.

لازم به ذکر است علاقه مندان می توانند جهت استفاده بهتر از این مطلب در دانشنامه امام حسین(ع) به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنند:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Subjects/Subjects.aspx?id=13520

*********************************

در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی؛

 نمایه «فضائل و مناقب امام حسین(ع)» بر روی اینترنت قرار گرفت

در آستانه فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی نمایه خواندنی «فضائل و مناقب امام حسین(ع)» به همت پژوهشگران پایگاه حوزه نت تولید و به منظور استفاده علاقمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفت.به گزارش نورسافت، این نمایه که پس از مراجعه به پایگاه حوزه به آدرس دانشنامه -> پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) -> امام حسین (علیه السلام) - فضائل و مناقب امام حسین علیه السلام در دسترس علاقمندان خواهد بود، دارای مطالب خواندنی فراوانی می باشد که به شرح ذیل است؛

خداوند متعال در میان مخلوقات خود، انسان‏های کاملی را به عنوان الگو قرار داده است. این الگوها دارای امتیازات و فضیلت‏های ویژه‏ای هستند. امام حسین (ع)نمونه‏ای برجسته از این اسوه‏های پاک است.

برخی از فضائل و مناقب امام حسین (ع)عبارتند از؛ 1- تکلم قبل از ولادت و بعد از شهادت 2- مشتق بودن نام حضرت از نام خداوند 3- ویژه بودن مربیان حضرت (ع) یعنی از تربیت پاکانی همچون پیامبر اکرم (ص)، امیر المؤمنین(ع)، فاطمه زهرا(ع) و امام حسن(ع)، برخوردار بودند.4- هیچ کس در فصاحت و بلاغت به پایه ی آن حضرت نمی‏رسید.5- معنویت و عرفان امام حسین (ع) 6- سخاوت و بخشندگی 7- شباهت‏ به عیسی مسیح(ع) از جهت" سیدة النساء" بودن حضرت فاطمه(ع) و حضرت مریم(ع) و از جهت مدت حمل و از جهت شباهت در انصار و حواریین و......

نورسافت می افزاید: این نمایه دارای بیست مطلب پیرامون فضائل و مناقب امام حسین(ع) می باشد که عبارت است از:

فضایل و مناقب حضرت (ع)

فضائلی از امام حسین علیه السلام

شمه‏ای از فضائل امام حسین علیه السلام

معنویت و عرفان امام حسین (ع)

دستهای بخشنده

شباهت‏های امام حسین(ع) و عیسی مسیح(ع)

آیا امام حسین (ع) بالاتر از امامان دیگر بوده است؟

آیا امام حسین علیه السلام بر امامان دیگر برتری داشت؟

منزلت امام حسین(ع) در قرآن و سنت

آیا بین علم پیامبر(ص)و امامان(ع) نسبت به نحوه شهادت امام حسین(ع) و بین اختیار انسان تنافی وجود ندارد؟

سجده بر تربت امام حسین (ع)

چهل حديث

حسین چراغ هدایت

حسین (ع)؛ الگویی در همه حال

حسین علیه‏السلام هسته هستی

کربلا؛ بقایی در فنا، فنایی در بقا

بالندگی عزت در مکتب حسینی و مهدوی

رجعت امام حسین(ع) در قرآن و روایات

تلاطم نظام هستی در شهادت امام حسین علیه‏السلام

آیا حضرت فاطمه سلام الله علیها با ردای خونین امام حسین (ع) و بدون حجاب وارد محشر می شود؟

 

*********************************

پایگاه مجلات تخصصی نور عرضه کرد؛

 بیش از 1400 عنوان مقاله با موضوع عاشورا

همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) محققان و پژوهشگران پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز) 1450عنوان مقاله با موضوع محرم، عاشورا، امام حسین(ع) و... را  به دو زبان فارسی و عربی جهت استفاده علاقمندان در این پایگاه قرار دادند.


به گزارش نورسافت، این مهم به مناسبت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی جهت تسهیل در امر پژوهش و تحقیق محققان صورت پذیرفته است و علاقمندان می توانند با مراجعه به این پایگاه به نشانی  (http://www.noormags.com) و درج عنوان «عاشورا» در قسمت جستجو به کلیه مقالات دسترسی پیدا کنند.

 پایگاه مجلات تخصصی نور در نوع  فعالیت خود، بزرگترین بانک مجلات تخصصی حوزه علوم اسلامی و انسانی کشور می باشد که  روزانه ده ها هزار محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه به آن مراجعه نموده و از منابع آن بهره می گیرند.

این پایگاه در حال حاضر بیش از 20 هزار شماره مجله درقالب 543 عنوان را جهت استفاده علاقمندان در خود جای داده است، بگونه ای که کاربران می توانند علاوه بر جستجو با دامنه های مختلف، از امکان نقد مقالات، مشاهده نقد ديگران و دریافت مقالات موجود در هر مجله به صورت متن (Html) و تصویر(Pdf & Gif)  استفاده نمایند.  

 منبع:

*********************************

[ سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ ] [ 17:48 ] [ zohreh jafari ]
به نام خدا و با آرزوی فبولی طاعات

جهت ارسال تحقیق توجه به این نکات ضروری است:

درج شماره دانشجوئی-ساعت کلاس-نام واحد درسی

پایدار باشید

[ سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ ] [ 17:38 ] [ zohreh jafari ]
شماره دانشجوئی نمره
۹۸۹ ۱۸.۵
۹۹۷ ۱۴.۵
۰۰۴ ۱۳
۰۱۱ ۲۰
۰۵۴ ۱۵
۰۷۱ ۲۰
۰۷۸ ۱۹
۱۰۶ ۲۰
۱۴۷ ۱۶.۲۵
۲۰۴ ۲۰
۶۶۲ ۲۰
[ دوشنبه هفتم دی ۱۳۸۸ ] [ 17:31 ] [ zohreh jafari ]
منبع:مهندس محسن معظمی 

سعید کلانتری

گروه علمی شرکت تعاونی آبگین آبادان/کیانوش مقدم

گروه علمی فرهنگی پورتال ایرانیان مالزی

و با تشکر از خانم نقدعلی زنجانی

سوخت هاي زيستي :

در وراي انديشه سوخت هاي زيستي اين است كه گياهان انرژي خورشيد را اخذ وآنرا تبديل به موادي نظير شكر،  نشاسته ، روغن  و سلولز مي كنند كه اين مواد را مي توان بعنوان منابع انرژي مورد استفاده قرار داد. فرض بر اين است كه سوخت هاي توليد شده از گياهان در مقايسه با روغن و نفت كه موقع سوختن مستقيما دي اكسيد كربن را به اتمسفر تخليه ميكنند سالم هستند. وقتي انرژي زيست سوختي مورد استفاده قرار مي گيرد، دي اكسيد كربني كه به اتمسفر بر مي گردد معادل همان مقدار دي اكسيد كربني است كه قبلا به وسيله گياهان براي توليد اين مواد سوختي جذب شده است.

سوخت های زیستی(biofuel)  نوعی از سوخت ها هستند كه از منابع زیست توده (بیوماس) به دست می آیند. این سوخت ها شامل اتانول مایع، متانول، بیودیزل و سوخت های دیزل گازی همچون هیدروژن و متان است. تحقیقات روی سوخت های زیستی با سه هدف عمده انجام می شود که عبارتند از: تولید سوخت های زیستی؛ پیدا كردن راه های بهره گیری و استفاده از آن و تعیین پراكندگی ساخت های آن . از منابع اولیه تولید این سوخت ها می توان به ضایعات چوبی ، تفاله های محصولات کشاورزی، نیشكر، غلات، روغن گیاهان و سبزیجات اشاره کرد. امروزه بیشتر کشور ها در بخش انرژی ، نیاز و تقاضای خود را به سوی استفاده از این گونه سوخت ها سوق می دهند ، زیرا معضل هایی مانند آلودگی زیاد محیط زیست سوخت های فسیلی كه به نوبه خود سبب برهم خوردن شرایط اكولوژیك می‎شوند و خطرهای زیست محیطی را نیز به دنبال دارند .

منابع سوخت‌های زیستی متفاوت هستند از ذرت و جلبک‌ها گرفته تا شلتوک برنج.

کاربرد سوخت های زیستی :

از جمله موارد فعلی استفاده از سوخت‌های زیستی می‌توان به این ها شاره کرد:

- در موتورهای دیزل تغییر شکل‌ یافته می‌توان به جای گازوئیل از روغن دانه شلغم روغنی استفاده کرد. شکل استرمتیل این روغن (RME) در موتورهای تغیرشکل‌نیافته دیزل هم قابل کاربرد و گاهی به آن "دیزل زیستی"‌( biodiesel) می‌گویند.

- بنزین- الکل (gasohol) که مخلوطی از بنزین و الکل است (معمولا اتانول 10 درصد یا متانول 3 درصد) است که به عنوان سوخت جایگزین در بسیاری از ماشین‌ها و سایر وسائل نقلیه در بسیاری از کشورها به کار می‌رود.  اتانول در این سوخت زیستی از تخمیر محصولات کشاورزی یا مواد اضافی ناشی از این محصولات مثلا پسماندهای نیشکر.

بسیاری از ماشین‌ها می‌توانند مخلوطی از 85 درصد اتانول و 15 درصد بنزین را که به آن E85 می‌گویند را بسوزانند.

بنزین- الکل‌ که بر اساس اتانول هستند، عدد اکتان بالاتری دارند و کاملتر از بنزین معمولی می‌‌سوزند، بنابراین میزان گازهای آلاینده کمتری تولید می‌کند.

البته این سوخت‌ها مشکلات خاص خود را هم دارند، اتانول ممکن است به برخی از بخش‌های موتور مثل واشرهای لاستیکی آسیب بزنند. و بنزین-الکل‌های براساس متانول سمی‌تر و خورنده تر هستند،‌ و گازهای خروجی آن از جمله شامل فرمالدئید است که یک سرطان‌زای شناخته‌شده است .

منابع مقالات :

مهنس محسن معظمی 

سعید کلانتری

گروه علمی شرکت تعاونی آبگین آبادان/کیانوش مقدم

گروه علمی فرهنگی پورتال ایرانیان مالزی

 

[ پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ ] [ 14:28 ] [ zohreh jafari ]

سلام بر آن امامی که برای جاودانی دین عطشان شهید شد

[ پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ ] [ 13:27 ] [ zohreh jafari ]
با سلام هنگام ارسال تحقیق لازم است خلاصه مطلب درک شده-شماره دانشجوئی-زمان کلاس-و در صورت تحقیق برای آزمایشگاه قید مورد آمایشگاه جهت تایید لازم است

حق یارتان

[ پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ ] [ 13:4 ] [ zohreh jafari ]
Name
Lilium martagon
Family
Liliaceae
منبع:http://www.biolib.de/
[ پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ ] [ 7:22 ] [ zohreh jafari ]
درباره وبلاگ

کتب مدیر:روشهای آزمایشگاهی در زیست شناسی گیاهی-
اطلس ساختار گیاهی
سرشناسه : جعفري، زهره ، عنوان و نام پديد آورد : روشهاي آزمايشگاهي در زيست گياهي/ زهره جعفري، ناصر حسيني.
مشخصات نشر : اراك: دانشگاه آزاد اسلامي (واحد اراك)، انتشارات علمي، 1389
مشخصات ظاهري : 149 ص.:مصور،جدول.
فروست : انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك ؛ 153
موضوعات وب
امکانات وب